Sosu’ers van­vit­ti­ge kør­sel sen­der folk på hospi­ta­let og deres biler på værk­sted i hobetal

En ræk­ke kom­mu­ner beta­ler hvert år mil­li­o­ner af kro­ner for at udbed­re ska­der på de elbi­ler, som soci­al- og sund­heds­hjæl­pe­re bru­ger i den kom­mu­na­le hjem­meple­je. I Aar­hus Kom­mu­ne laver sosu’er fire gan­ge så man­ge ska­der på deres biler sam­men­lig­net med en gen­nem­snit­lig bilist i Dan­mark. Iføl­ge FOA skyl­des det blandt andet, at “sosu’er­ne er maks pressede”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her