Sov­je­tisk system­kri­ti­ker er en væsent­lig inspira­tion for Putin

Alek­s­an­dr Sol­sje­nit­syn, nobel­prisvin­der i lit­te­ra­tur i 1970 og en af de vig­tig­ste system­kri­ti­ke­re i det 20. århund­re­de, har haft stor ind­fly­del­se på Putins syn på Ukrai­ne. Sol­sje­nit­syn men­te, at regio­ner i det øst­li­ge og syd­li­ge Ukrai­ne var histo­risk rus­sisk land med et rus­sisk fler­tal, og at der i for­bin­del­se med Sov­je­tu­ni­o­nens opløs­ning i 1991 bur­de have været afholdt fol­ke­af­stem­nin­ger i dis­se regio­ner, hvor de hav­de haft mulig­hed for at bestem­me, om de vil­le være en del af Ukrai­ne eller Rusland. Sol­sje­nit­syn argu­men­te­re­de den­gang også for etab­le­ring af en ny føde­ra­tiv stat bestå­en­de af Rusland, Ukrai­ne, Bel­arus og måske Kasak­h­stan i ste­det for det oplø­ste Sov­je­tu­ni­o­nen. Sol­sje­nit­syn under­stre­ge­de dog sam­ti­dig, at Rusland under ingen omstæn­dig­he­der skul­le bru­ge magt for at hol­de på Ukraine. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her