Split­te mine bramsejl


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

I den­ne uge skal vi omkring den sik­ker­heds­ak­tion, fle­re poli­tik­red­se sat­te i værk tors­dag mor­gen, hvor fle­re per­so­ner blev anholdt for at plan­læg­ge et ter­r­or­an­greb. Vi kom­mer også for­bi pen­ge­svin­del i For­sva­rets Ejen­doms­sty­rel­se og Gaza. Men først ser vi nær­me­re på Søvær­net, sik­ker­he­den under vand og kaster et til­ba­ge­blik på den pirat­mis­sion, der i febru­ar 2022 fik en brat slutning. 

Der har igen i den­ne uge været nok at se til. Så lad os kom­me i gang. 


Fem fre­gat­ter og en af ver­dens stør­ste han­dels­flå­der: “Vi kan ikke klap­pe i hæn­der­ne af rede­ri­er­ne og sam­ti­dig ikke vil­le pas­se på dem”

Dan­mark er ver­dens fem­te stør­ste søfart­s­na­tion, hvis man ser på vores han­dels­flå­de. Rede­ri­virk­som­hed er en mil­li­ard­for­ret­ning, der tje­ner enor­me sum­mer hvert år. En opgø­rel­se fra Skat­testy­rel­sen viser, at rede­ri­er­ne mel­lem 2014 til 2022 sam­let har tjent 472,1 mil­li­ar­der kro­ner før skat. 

Der­for kan det for­bav­se, når man kig­ger på stør­rel­sen af vores søværn. 

Mili­tært råder Dan­mark aktu­elt over tre fre­gat­ter i Iver Huit­feldt-klas­sen, to ASW-fre­gat­ter af Absa­lon-klas­sen, fire inspek­tions­ski­be af The­tis-klas­sen, tre inspek­tions­far­tø­jer af Knud Ras­mus­sen-klas­sen og fem patrul­je­far­tø­jer af Diana-klassen. 

Søvær­nets flåde

3 fre­gat­ter af Iver Huitfeldt-klassen. 
Også kendt som luftforsvarsfregatterne. 
Læng­de: 138,7 m.
Fart: 28 knob (52 km/t).
Besæt­ning: 117 personer.
Heli­kop­ter: 1.
Våben: Bl.a. mis­si­ler, kano­ner og maskingevær.
Mis­sio­ner: Fre­gat­ter­ne kan ind­gå i alt fra at bidra­ge ved huma­ni­tæ­re kata­stro­fer til egent­li­ge kamphandlinger. 

2 ASW-fre­gat­ter af Absalon-klassen. 
Læng­de: 137,6 m.
Fart: 23 knob (43 km/t).
Besæt­ning: 114 personer.
Heli­kop­te­re: 2.
Våben: Én stor og to min­dre kano­ner, mis­si­ler, tor­pedo­er og maskingevær.
Mis­sio­ner: Anti­pira­te­ri-ope­ra­tio­ner og ope­ra­tio­ner ved Syri­en og Liby­en. En del af NATO’s stå­en­de flådestyrke.
De to ski­be er opkaldt efter ærke­bi­skop­pen Absa­lon og hans bror Esbern Snare.

4 inspek­tions­ski­be af Thetis-klassen.
Læng­de: 112,5 m.
Fart: 21,5 knob (ca. 40 km/t).
Besæt­ning: 49.
Heli­kop­ter: 1.
Våben: Én kanon og ét maskingevær.
Mis­sio­ner: Har blandt andet beskyt­tet nød­hjælps­ski­be ved Afri­ka og samt del­ta­get i Galathea-ekspeditionen.

3 inspek­tions­far­tø­jer af Knud Rasmussen-klassen.
Læng­de: 61 m.
Fart: 17 knob (31 km/t).
Besæt­ning: 19.
Heli­kop­ter: 1.
Våben: Én kanon og ét maskingevær.
Mis­sio­ner: Patrul­je­rer ved Grøn­land og Færøerne.

5 patrul­je­far­tø­jer af Diana-klassen.
Læng­de: 43 m.
Fart: 24 knob (44 km/t).
Besæt­ning: 9.
Våben: Maskingevær.
Mis­sio­ner: Patrul­je­rer de dan­ske farvande.

Der­til har vi et dyk­ker­skib, to sejlski­be og andre far­tø­jer til under­vis­ning, søop­må­ling og indsatser. 

Iføl­ge Søren Nør­by, der er ansat ved Insti­tut for Stra­te­gi og Krigs­stu­di­er ved For­svar­sa­ka­de­mi­et, er der en uove­r­ens­stem­mel­se mel­lem de to flåder. 

“Det para­doksa­le er, at vi har en meget lil­le mili­tær flå­de. I bund og grund har vi fem fre­gat­ter, hvor vi ikke kan beman­de dem alle sam­men,” siger han. 

Net­op beman­din­gen og far­tø­jer­ne ven­der vi til­ba­ge til. 

Pirat­mis­sio­ner­nes tid er forbi

På et tids­punkt var det, som om et af de vig­tig­ste emner i for­svars­de­bat­ten var piratj­agt. Det er dog stil­net af efter den sene­ste mis­sion, hvor Dan­mark gik ene­gang i Gui­ne­a­bug­ten. En mis­sion, der blev afslut­tet før tid, da Rusland begynd­te inva­sions­kri­gen mod Ukraine. 

Sene­st er der kom­met beret­nin­ger om angreb mod ski­be omkring Det Røde Hav, begå­et af Hout­hi-oprø­rer­ne. Moti­vet vir­ker ind­til vide­re til at være poli­ti­ske frem for ønsker om at beri­ge sig selv. 

Iføl­ge Søren Nør­by er vi “ryk­ket betrag­te­ligt op ad sti­gen” med angre­be­ne omkring Det Røde Hav. 

“Afri­kas Horn var ti mand i en motor­båd. Hvis de var hel­di­ge, hav­de de en GPS. Med Det Røde Hav taler vi dro­ner, bal­li­sti­ske mis­si­ler fra Iran og en øget hastig­hed,” siger han. 

Net­op Afri­kas Horn er et af de områ­der, hvor Dan­mark tid­li­ge­re har haft en aktiv ind­sats mod pirateri. 

Stod det til Nør­by, bur­de vi være på kon­ti­nu­er­lig mis­sion for at afskræk­ke pira­te­ri og angreb på den dan­ske han­dels­flå­de. Selv­om antal­let af pira­ta­n­greb har været fal­den­de siden den sid­ste mis­sion i Gui­ne­a­bug­ten, er pro­ble­met nem­lig ikke løst, men sna­re­re i en form for dva­le, til det igen er lukrativt. 

“Fransk­mæn­de­ne har patrul­je­ret Gui­ne­a­bug­ten i 30 år. Det har altid været en cen­tral rol­le for Søvær­net at pas­se på han­dels­flå­den. Vi har lidt en ten­dens til at sige, ‘at det kla­rer bri­ter­ne, fransk­mæn­de­ne eller ame­ri­ka­ner­ne’,” siger han. 

Men er det sådan, det er nu, at det er vores alli­e­re­de, der pas­ser på vores fragtskibe?

“Ja. Det er i hvert fald ikke os, der pas­ser på dem. Frank­rig og Ita­li­en tager sig af Gui­ne­a­bug­ten. USA patrul­je­rer man­ge ste­der. Vi har kun ski­be ind­sat i Øster­sø­en lige nu,” siger han og fortsætter: 

“Selv­om der er for­holds­vis stil­le omkring Afri­kas Horn, er der jo sta­dig pro­ble­mer. De folk, der før tjen­te pen­ge på pira­te­ri, er jo ikke ble­vet lovly­di­ge. De tje­ner pen­ge på olie, narko og men­ne­skes­mug­ling. Pro­ble­met er kun løst til mar­ke­det ven­der igen.” 

Frem­syn og evaluering

En effekt af den sene­ste pirat­mis­sion er iføl­ge Nør­by, at det skul­le have gjort ind­tryk på pira­ter­ne, da dan­ske frø­mænd åbne­de ild og skød og dræb­te fle­re pira­ter. I sam­me ombæ­ring ram­te og sår­e­de man pira­ten Lucky, der end­te med et ampu­te­ret ben og i dag er i dansk varetægt. 

Kam­pen mel­lem frø­mæn­de­ne og pira­ter­ne skul­le efter sigen­de have for­år­sa­get et mærk­bart til­ba­ge­slag i området. 

“To eller tre måne­der før Esbern Sna­re kom til bug­ten, hav­de pira­ter­ne skudt efter en ita­li­ensk heli­kop­ter, der rea­ge­re­de ved at træk­ke sig til­ba­ge. Det tro­e­de de også, at dan­sker­ne vil­le gøre. Men de opda­ge­de, at der plud­se­lig var nogen, der skød på dem,” siger han. 

Oven på ild­kam­pen sej­le­de besæt­nin­gen på Esbern Sna­re rundt med lige­ne i køle­rum­met og Lucky i en cel­le. Mis­sio­nen end­te brat, kort tid efter, da fokus for alvor flyt­te­de sig mod Øster­sø­en. Men i hasten mener Nør­by, at vi glem­te en vig­tig ting. 

“Noget af det, jeg har en reel kri­tik af, er, at man ikke har lavet nogen form for sam­let eva­lu­e­ring af mis­sio­nen i Gui­ne­a­bug­ten. Hver­ken mili­tært eller poli­tisk,” siger han. 

Ads­purgt om det, at Dan­mark ikke på nuvæ­ren­de tids­punkt har en pirat­mis­sion i gang, sva­rer Søren Nør­by, at ind­sat­sen bør være kontinuerlig. 

“Hvis poli­ti­ker­ne vil bryste sig af at have ver­dens fem­te-sjet­te stør­ste han­dels­flå­de, har vi en for­plig­tel­se til at pas­se på den. Vi kan ikke klap­pe i hæn­der­ne af rede­ri­er­ne man­ge mil­li­ar­der og sam­ti­dig ikke vil­le pas­se på dem,” siger han. 

Fri For­svar har fore­lagt Søren Nør­bys udta­lel­ser for For­svars­mi­ni­ste­ri­et, der i et skrift­ligt svar uddy­ber, at der blev udar­bej­det en såkaldt end-tour-rap­port i sam­men­hæng med Esbern Sna­res ind­sæt­tel­se i Guineabugten.

Yder­me­re skri­ver For­svars­mi­ni­ste­ri­et i det skrift­li­ge svar, at ind­sat­sen var en del af den “sam­men­tænk­te, bredspek­t­re­de og tvær­gå­en­de dan­ske ind­sats”, som det dan­ske for­svar leverede. 

Slut­te­ligt påpe­ges det, at der i ram­mer­ne for det mari­ti­me freds- og sta­bi­li­se­rings­pro­gram for Gui­ne­a­bug­ten 2022–2026 er afsat 175 mil­li­o­ner kro­ner til natio­na­le og regio­na­le ind­sat­ser for bekæm­pel­se af pirateri. 

“Ind­sat­ser der sig­ter mod opbyg­ning af essen­ti­el­le loka­le kapa­ci­te­ter, der vur­de­res at kun­ne leve­re læn­ge­re­va­ren­de effek­ter ift. erkend­te pro­ble­mer i området.” 

Tor­denskjolds soldater 

Fast­hol­del­se i Søvær­net er en mid­gårds­orm, der bider sig selv i halen. Nør­by beskri­ver, at man­ge af de kadet­ter, han uddan­ner, ender med at spe­ci­a­li­se­re sig for at dryp­pe over i det pri­va­te erhverv, hvor løn­nen er bed­re, og man ikke skal på ture i tide og uti­de. Det mang­len­de per­so­nel på ski­be­ne er med­vir­ken­de til, at de til­ba­ge­væ­ren­de ansat­te må tage fle­re ture end tiltænkt. 

Der er hver­ken ski­be eller mand­skab nok til at pri­o­ri­te­re både pira­ter, afskræk­kel­se af Rusland, Ark­tis og de andre opga­ver, man ønsker at have Søvær­net med til. 

“Det er Tor­denskjolds sol­da­ter, hvor vi ryk­ker fre­gat­ter­ne rundt med sam­me besæt­ning. De løber vir­ke­lig stærkt i Søvær­net,” siger han og fortsætter: 

“Hvis du som ansat i Søvær­net kom­mer hjem for fjer­de gang og siger til din part­ner, at du skal 14 dage afsted igen. Så kom­mer der et tids­punkt, hvor din part­ner siger: ‘Nu væl­ger du mel­lem din fami­lie og Forsvaret’.” 

Hvor skidt står det til med beman­ding i Søværnet?

“De mang­ler 25 pro­cent mand­skab til ski­be­ne. Jo mere tek­nisk spe­ci­fik uddan­nel­se du har, jo mere løn kan du tje­ne i det private.” 

En anden udfor­dring er de ski­be, man råder over. Der er et stort skel mel­lem fre­gat­ter­ne, der “kan vir­ke­lig meget”, og Dia­na-klas­sen, der “knap kan for­sva­re sig selv”. Der­for ser Søren Nør­by posi­tivt på, at man er i gang med at desig­ne seks nye mel­lem­stør­rel­ses­krigs­ski­be til flå­den, så fre­gat­ter­ne kan bru­ges opti­malt på stort farvand. 

Niels Juel og Hvid­b­jør­nen i Nor­dat­lan­ten. Foto: Nicklas/Forsvaret, Forsvarsgalleriet

Trus­len på, i og under vand

På årets for­svars­kon­fe­ren­ce ved Cen­ter for Mili­tæ­re Stu­di­er, som Fri For­svar skrev om i sid­ste uge, var en af over­skrif­ter­ne sam­funds­sik­ker­hed. Selv­om Nord Stream ikke blev nævnt hyp­pigt, var det, at vi ikke har til­stræk­ke­ligt over­blik over, hvad der sker på hav­bun­den til gen­gæld på dagsordenen. 

Det for­kla­rer Søren Nør­by sådan her: 

“Uan­set hvem der stod bag Nord Stream, så viste de os, hvad de kan. Der er ikke et sekunds tvivl om, at hvis bal­lo­nen vir­ke­lig går op, så ryger inter­net­tet og vores strøm hurtigt.” 

Det øge­de fokus på, hvor sår­bar Dan­mark er, når det gæl­der kri­tisk infra­struk­tur, sæt­ter også Søvær­net i spil. For vil vi trus­ler­ne til livs, skal vi ska­be over­blik og kon­trol med vores mas­si­ve mari­ti­me områ­der, hvor de under­søi­ske kab­ler til Grøn­land, Kri­e­gers Flak og Bal­tic Pipe, kan næv­nes som punk­ter, der er poten­ti­el­le mål for sabotage. 

“En coa­ster kan lig­ge og ven­te i dage, uden at det ser mistæn­ke­ligt ud, mens skibs­re­de­ren fin­der ud af, hvor den skal sej­le hen. I den tid kan man sag­tens have en under­vands­dro­ne i van­det, hvor den kan lave bal­la­de,” skit­se­rer han og uddyber: 

“Vi er først og frem­mest sår­ba­re under van­det, som Nord Stream viste os. Dan­mark har meget få skak­brik­ker, der kun kan være et sted af gan­gen, vi har næsten ingen viden om, hvad der sker under van­det,” siger han. 

Det er Søren Nør­bys ana­ly­se, at vi for­ment­lig ikke vil se sam­me type ind­sats mod pira­te­ri i frem­ti­den, og at årsa­gen stam­mer fra Christiansborg. 

“Vi får ikke poli­ti­ker­ne til at sen­de en fre­gat af sted på sam­me måde igen. Og det er på grund af Lucky,” siger han med hen­vis­ning til den nige­ri­an­ske mand Lucky, der blev frag­tet til Dan­mark for at bli­ve rets­for­fulgt for pirateri. 

Søren Nør­by peger på, at mis­sio­nen i Gui­ne­a­bug­ten var et flop, for­di man fra poli­tisk hånd send­te fre­gat­ten for­ha­stet af sted. 

“For­sva­ret vil typisk ger­ne have tid til at plan­læg­ge. Poli­ti­ker­ne kan godt lide at vise hand­le­kraft, det kol­li­de­re­de i mis­sio­nen,” siger han og fortsætter: 

“Ingen af lan­de­ne omkring Gui­ne­a­bug­ten var inter­es­se­re­de i, at vi kom der­ned. Vi tog der­ned ale­ne, og nige­ri­a­ner­ne blev fru­stre­re­de over den beslut­ning. Der var ingen afta­ler på plads, da vi sad med Lucky og lig af pira­ter i køleren.” 

Ons­dag og tors­dag i den­ne uge lyk­ke­des det soma­li­ske pira­ter at kapre to kemi­ka­lieski­be ud for Soma­li­as kyst. 

Fri For­svar hol­der et stift blik på situationen. 


Gule bjæl­ker

Mens Fri For­svar i går stil­le og roligt var ved at læg­ge sid­ste hånd på det­te nyheds­brev, tik­ke­de en pres­se­med­del­el­se ind fra poli­ti­et. På et pres­se­mø­de kl. 13 vil­le man for­tæl­le om en stor­stilet anti­ter­r­orak­tion fle­re ste­der i Danmark. 

DR gik i gule bjæl­ker og begynd­te live-sen­din­gen nær­mest simul­tant. En sen­ding, der viste sig ikke at være infor­ma­tio­ner nok til at udfyl­de. Mest opsigtsvæk­ken­de var det, at Met­te Fre­de­rik­sen på en video­for­bin­del­se fra Bruxel­les fik løf­tet slø­ret for, at “der er kom­met nog­le men­ne­sker til Dan­mark, ude­fra, som ikke vil os det godt”. 

Sam­me mor­gen hav­de For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste udgi­vet sin risi­ko­vur­de­ring for 2023, der teg­ner et bil­le­de af et man­ge­facet­te­ret trus­sels­bil­le­de med fokus på en sti­gen­de trus­sel fra Rusland. 

På pres­se­mø­det for­kla­re­de PET’s ope­ra­ti­ve chef, Flem­m­ing Dre­jer, at infor­ma­tions­mæng­den vil­le være begræn­set, efter­som man gik efter at få ret­tens ord for dob­belt­luk­ke­de døre. 

Men uden at over­for­tol­ke på de få infor­ma­tio­ner, der alli­ge­vel blev givet, tyder alt på, at der ikke er tale om en rus­sisk aktion. 

Poli­ti­et og PET slog tors­dag mor­gen til mod et ter­r­or­net­værk og fore­tog i den sam­men­hæng tre anhol­del­ser. Sam­ti­dig – og koor­di­ne­ret – fore­tog hol­land­sk poli­ti en enkelt anhol­del­se i Holland. 

Blandt de spar­som­me oplys­nin­ger faldt der også en side­be­mærk­ning omkring øget opmærk­som­hed på jødi­ske monu­men­ter, hvil­ket man ikke behø­ver en sølv­pa­pirs­hat for at kob­le til et andet punkt fra FE’s sik­ker­heds­vur­de­ring: Nem­lig den øge­de risi­ko, der er en afledt effekt af kri­gen i Gaza. 

En anden opsigtsvæk­ken­de detal­je er, at aktio­nen for­u­den at træk­ke trå­de til udlan­det også har for­bin­del­ser til den “for­bud­te” kri­mi­nel­le orga­ni­sa­tion LTF. 

Fri For­svar håber, at vi er ble­vet meget klo­ge­re til næste uge, men ind­til da vil vi ger­ne cite­re Flem­m­ing Dre­jer og sige: “Det skal nok bli­ve jul i Danmark.” 


Tre hur­ti­ge for­svarsnyhe­der fra ugen, der gik 

1
MER’ MEEER’!: Flan­ke­ret af mini­ster­kol­le­ga­er fra Sve­ri­ge, Nor­ge, Fin­land og Island og sågar den ukrain­ske præ­si­dent, Volo­dy­myr Zelen­skyj, kun­ne Met­te Fre­de­rik­sen præ­sen­te­re et udkast til en ny hjæl­pe­pak­ke til Ukraine. 

På pres­se­mø­det, der blev afholdt i Oslo, under­stre­ge­de den dan­ske stats­mi­ni­ster, at “Putin er nødt til at vide, at han ikke kan vin­de den her krig.” 

Iføl­ge DR lyder udka­stet på 7,5 mil­li­ar­der, hvil­ket vil brin­ge den sam­le­de støt­te til Ukrai­ne op over 30 milliarder.

2
Ske­let­ter i ska­bet: Alt imens den inter­na­tio­na­le støt­te til Isra­els rege­ring stil­le og roligt skrum­per, er der duk­ket ske­let­ter op i Benja­mins Net­a­ny­a­hus skab. Den isra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster har, iføl­ge The New York Times, gen­nem en årræk­ke sagt god for og opfor­dret til øko­no­misk støt­te til Hamas fra Qatar. 

Den for­kro­me­de plan har iføl­ge kil­der tæt på Net­a­ny­a­hu været, at et stærkt, men ikke for stærkt, Hamas vil­le ska­be en sta­bil situ­a­tion i Gaza, hvor tiden vil­le bli­ve brugt på at sty­re stri­ben frem for at føre krig. 

Kri­ti­ke­re har frem­bragt sam­me poin­te i den isra­el­ske offent­lig­hed i en årræk­ke, men Net­a­ny­a­hu har afvist påstan­den syste­ma­tisk. Men fle­re kuf­fer­ter fyldt med kon­tan­ter taler sit eget sprog, du kan læse mere her.

3
Rod i Holste­bro: Indrøm­met, der gik en opsigtsvæk­ken­de histo­rie for­bi vores næse sid­ste uge. I Ret­ten i Holste­bro erkend­te en 66-årig tid­li­ge­re ansat i For­sva­rets Ejen­doms­sty­rel­se sig skyl­dig i svin­del for næsten tre mil­li­o­ner af sty­rel­sens kroner. 

Pen­ge­ne blev brugt på alt fra desig­ner­møb­ler til have­ma­ski­ner i åre­ne fra 2013 til 2019, og svind­len blev først opda­get, da en ansat i et byg­ge­fir­ma ikke kun­ne få sty­rel­sens udgif­ter til at stem­me overens. 

Man­den læg­ger alt­så ikke skjul på, at han har brugt pen­ge­ne, men næg­ter, at det kun har været for egen vin­dings skyld. Varer­ne er også gået til kol­le­ger og leve­ran­dø­rer. Det er end­nu ikke fast­lagt, hvor­når der fal­der dom i sagen, men den leder Fri For­svar vide­re til ugens citat. 

Ugens citat

Det er en rode­bu­tik. Der er ikke styr på en skid.

Sådan lød det fra den 66-åri­ge tid­li­ge­re ansat­te i For­sva­rets Ejen­doms­sty­rel­se, der erkend­te sig skyl­dig i svin­del for omkring 3 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste uge. 

Såle­des opmun­tret — God wee­kend fra Fri Forsvar. 

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her