SSI fik skarp kri­tik for mis­vi­sen­de cor­o­na­tal – nu kri­ti­se­rer de top­for­ske­re for præ­cis det samme

Hvis du ikke er aktiv på det soci­a­le medie Twit­ter, er det ikke sik­kert, at du har opda­get det. Men der udkæm­pes i dis­se dage en kamp om defi­ni­tio­nen af epi­de­mi­ud­vik­lin­gen i Dan­mark. På den ene side hæv­der inter­na­tio­na­le debat­tø­rer og for­ske­re med tusind­vis af føl­ge­re, at det rent ud sagt går helt ad hel­ve­de til efter genåb­nin­gen af lan­det. Debat­ten har nu fået Sta­tens Serum Insti­tut til at rea­ge­re. De høje dødstal skyl­des, at der er tale om døde med covid-19 og ikke på grund af covid-19, lyder forklaringen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her