SSI fik skarp kri­tik for mis­vi­sen­de cor­o­na­tal – nu kri­ti­se­rer de top­for­ske­re for præ­cis det samme

Hvis du ikke er aktiv på det soci­a­le medie Twit­ter, er det ikke sik­kert, at du har opda­get det. Men der udkæm­pes i dis­se dage en kamp om defi­ni­tio­nen af epi­de­mi­ud­vik­lin­gen i Dan­mark. På den ene side hæv­der inter­na­tio­na­le debat­tø­rer og for­ske­re med tusind­vis af føl­ge­re, at det rent ud sagt går helt ad hel­ve­de til efter genåb­nin­gen af lan­det. Debat­ten har nu fået Sta­tens Serum Insti­tut til at rea­ge­re. De høje dødstal skyl­des, at der er tale om døde med covid-19 og ikke på grund af covid-19, lyder forklaringen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.