Sta­tens enhed for smit­te­o­p­spor­ing under mistan­ke for “kræn­ken­de hand­lin­ger” mod ansatte

Sty­rel­sen for Patient­sik­ker­hed har ind­gå­et en afta­le med Arbejds­til­sy­net efter mistan­ke om “kræn­ken­de hand­lin­ger”, “ukla­re og mod­stri­den­de krav” og et “sund­heds­mæs­sigt ikke fuldt for­svar­ligt” arbejds­mil­jø i sta­tens enhed for smit­te­o­p­spor­ing. Det viser en aktind­sigt, som Fri­heds­bre­vet har mod­ta­get. Kri­tik­ken får opbak­ning fra fle­re med­ar­bej­de­re, som ople­ver, at enhe­den for smit­te­o­p­spor­ing er præ­get af dår­lig ledel­se, ukla­re arbejds­gan­ge og et utrygt arbejdsmiljø. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her