Sta­tens enhed for smit­te­o­p­spor­ing under mistan­ke for “kræn­ken­de hand­lin­ger” mod ansatte

Sty­rel­sen for Patient­sik­ker­hed har ind­gå­et en afta­le med Arbejds­til­sy­net efter mistan­ke om “kræn­ken­de hand­lin­ger”, “ukla­re og mod­stri­den­de krav” og et “sund­heds­mæs­sigt ikke fuldt for­svar­ligt” arbejds­mil­jø i sta­tens enhed for smit­te­o­p­spor­ing. Det viser en aktind­sigt, som Fri­heds­bre­vet har mod­ta­get. Kri­tik­ken får opbak­ning fra fle­re med­ar­bej­de­re, som ople­ver, at enhe­den for smit­te­o­p­spor­ing er præ­get af dår­lig ledel­se, ukla­re arbejds­gan­ge og et utrygt arbejdsmiljø. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.