Sta­tens grøn­ne mil­li­ar­der går til lan­dets rige­ste husejere

Der er gaveregn til huse­jer­ne i nog­le af lan­dets rige­ste kom­mu­ner, når sta­ten udbe­ta­ler mil­li­ar­der i til­skud til ener­gi­renove­rin­ger fra den såkald­te Byg­nings­pul­je. Det står klart, efter Fri­heds­bre­vet har fået ind­sigt i, hvor­dan de 1,2 mil­li­ar­der kro­ner, der alle­re­de nu er givet til­sagn om, er ble­vet for­delt. Opgø­rel­sen får lek­tor og for­sker i adfærd og ulig­hed fra Køben­havns Uni­ver­si­tet Jep­pe Dru­e­da­hl til at kal­de pulj­en for ”ulig­heds­ska­ben­de”. Han mener, at man bør under­sø­ge nær­me­re, hvad der er årsag til mid­ler­nes skæ­ve fordeling. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.