Stats­mi­ni­ste­ren bry­der sit løf­te: Vil gen­nem­fø­re bun­ke­vis af love efter “abso­lut sene­ste” tids­frist er overskredet

Selv­om Met­te Fre­de­rik­sen fle­re gan­ge har bebu­det, at rege­rin­gen ønsker min­dre for­ha­stet lov­giv­nings­ar­bej­de og mere gen­ne­m­ar­bej­de­de lov­for­slag, får stats­mi­ni­ste­ren nu kri­tik for net­op det. Få dage før Met­te Fre­de­rik­sen drog til Fol­ke­mø­det på Born­holm, modt­og hun et brev fra Fol­ke­tin­gets for­mand, hen­des egen par­ti­fæl­le Hen­rik Dam Kri­sten­sen (S). I bre­vet ind­skær­per han på veg­ne af Fol­ke­tin­gets Udvalg for For­ret­nings­or­de­nen, at rege­rin­gen i et “util­freds­stil­len­de” omfang har over­skre­det fri­sten for frem­sæt­tel­se af lov­for­slag. Iføl­ge udval­gets optæl­ling er næsten en fem­te­del af rege­rin­gens sam­le­de lov­for­slag frem­sat efter sid­ste frist den 1. april – en frist, der net­op har til for­mål at sik­re lov­ar­bej­det den ret­te tid og grundighed. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.