Stats­mi­ni­ste­ri­et spøg­te i kulis­sen, da Met­te Fre­de­rik­sens “ynd­lings­kol­le­ga” blev hånd­pluk­ket til at være for­mand for medieudvalg

I mid­ten af juni hav­de Met­te Fre­de­rik­sen invi­te­ret den tid­li­ge­re Ven­stre-poli­ti­ker Søren Pind med i sin podcast Stats­mi­ni­ste­ren Spør­ger, hvor stats­mi­ni­ste­ren fik gjort sig bemær­ket med en harsk kri­tik af dan­ske medi­er. En kri­tik, som Pind om nogen også har gjort sig til ban­ner­fø­rer for. Omkring to måne­der sene­re var Søren Pind så udpe­get til for­mand for den nu tid­li­ge­re rege­rings såkald­te medi­e­ansvar­s­ud­valg, som skal under­sø­ge medi­er­nes ansvar. Iføl­ge Jacob Mchan­ga­ma, jurist og direk­tør i tæn­ket­an­ken Justi­tia, er for­lø­bet iøj­ne­fal­den­de. “Det er bemær­kel­ses­vær­digt, at Pind og Fre­de­rik­sen har dis­ku­te­ret det her sam­men på Fol­ke­mø­det kort inden ned­sæt­tel­sen af udval­get og er meget på sam­me linje,” siger han. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her