Støjberg og DF vil udvise 50.000 indvandrere, men kan ikke svare på hvordan

Dan­sk Folkepar­ti og Inger Støjberg er gået sam­men om et forslag til en udvan­dringslov inspir­eret af kli­maloven. I stedet for at reduc­ere CO2 er lovens for­mål at reduc­ere antallet af udlændinge, der ifølge forslagsstillerne ikke er “vel­lykket inte­gr­erede”, med 70 pro­cent inden 2030.  I et inter­view med Dan­sk Folkepar­tis grup­pe­for­mand Peter Skaarup har Fri­heds­brevet forsøgt at blive klogere på lovens konkrete mål­sæt­ning og kon­sekvenser.  Det er dog let­tere sagt end gjort at få klare svar ud af grup­pe­for­man­den, der indrøm­mer, at Dan­sk Folkepar­ti “ingen overve­jelser” har gjort sig om prak­tikken og logis­tikken i par­ti­ets eget lovforslag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.