Støj­berg og DF vil udvi­se 50.000 ind­van­dre­re, men kan ikke sva­re på hvordan

Dansk Fol­ke­par­ti og Inger Støj­berg er gået sam­men om et for­slag til en udvan­drings­lov inspi­re­ret af kli­ma­loven. I ste­det for at redu­ce­re CO2 er lovens for­mål at redu­ce­re antal­let af udlæn­din­ge, der iføl­ge for­slags­stil­ler­ne ikke er “vel­lyk­ket inte­gre­re­de”, med 70 pro­cent inden 2030.  I et inter­view med Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe­for­mand Peter Skaarup har Fri­heds­bre­vet for­søgt at bli­ve klo­ge­re på lovens kon­kre­te mål­sæt­ning og kon­se­kven­ser.  Det er dog let­te­re sagt end gjort at få kla­re svar ud af grup­pe­for­man­den, der indrøm­mer, at Dansk Fol­ke­par­ti “ingen over­vej­el­ser” har gjort sig om prak­tik­ken og logi­stik­ken i par­tiets eget lovforslag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her