Støt­te­par­ti­er kri­ti­se­rer S for at mod­ta­ge pen­ge fra omdis­ku­te­ret storsponsor

Det væk­ker opsigt hos fle­re af rege­rin­gens støt­te­par­ti­er, at en af Soci­al­de­mo­kra­tiets stor­sponso­rer hed­der 2E Group. Ejen­doms­sel­ska­bet er ejet af den nord­jy­ske rig­mand Jes­per Sko­vs­gaard, og i sid­ste uge kun­ne Fri­heds­bre­vet afslø­re, at sel­ska­bets sæt­tes i for­bin­del­se med ting, der næp­pe flug­ter med Soci­al­de­mo­kra­tiets poli­tik. Fag­for­e­nin­gen 3F har nem­lig fle­re gan­ge sat virk­som­he­den i for­bin­del­se med soci­al dum­ping, og via virk­som­he­dens faste hove­d­en­tre­pre­nør, som Jes­per Sko­vs­gaard er mede­jer af, har der været et tæt sam­ar­bej­de med fir­ma­et NCN Byg­ge­ri, der er ejet af en Hells Angels-præ­si­dent. Ind­til vide­re er det ble­vet mødt af en tavs­hed fra Soci­al­de­mo­kra­ti­et, der ikke har ønsket at kom­men­te­re sagen, men det affø­der nu kri­tik fra både Enheds­li­sten og SF. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her