Sto­re pris­stig­nin­ger på erhverv­se­jen­dom­me får det til at løbe koldt ned ad ryg­gen på cen­tral­ban­ker og finan­si­el­le myndigheder

Både Den Ame­ri­kan­ske og Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank er bekym­re­de. Tab på erhverv­se­jen­dom­me kan hur­tigt få en stør­rel­se, der ska­ber pro­ble­mer for den finan­si­el­le sta­bi­li­tet. Hvis det finan­si­el­le system ikke kan under­støt­te øko­no­mi­en, her­un­der ved at stil­le de nød­ven­di­ge lån til rådig­hed, så er der risi­ko for et øko­no­misk til­ba­ge­slag, der ram­mer os alle sam­men. Det skri­ver jeg om i den­ne uges Fri Værdi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her