Strid om mas­se­over­våg­ning fort­sæt­ter, selv­om sta­ten vandt

For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning tab­te i den­ne uge en åre­lang rets­sag mod Justits­mi­ni­ste­ri­et, hvor for­e­nin­gen hav­de kræ­vet log­nings­be­kendt­gø­rel­sen fra 2005 kendt ugyl­dig. Dom­men får imid­ler­tid ikke den sto­re betyd­ning, da ret­ten tog stil­ling til et rets­fi­lo­so­fisk prin­cip sna­re­re end til sagens substans … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her