Strid om mas­se­over­våg­ning fort­sæt­ter, selv­om sta­ten vandt

For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning tab­te i den­ne uge en åre­lang rets­sag mod Justits­mi­ni­ste­ri­et, hvor for­e­nin­gen hav­de kræ­vet log­nings­be­kendt­gø­rel­sen fra 2005 kendt ugyl­dig. Dom­men får imid­ler­tid ikke den sto­re betyd­ning, da ret­ten tog stil­ling til et rets­fi­lo­so­fisk prin­cip sna­re­re end til sagens substans … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.