Sund­heds­sty­rel­sen: Mil­li­ondy­re cor­o­na­pil­ler er ikke “mira­kel­me­di­cin”

Til en pris á 450 mil­li­o­ner kro­ner har Dan­mark ind­købt cor­o­na­pil­ler, der skal mind­ske risi­ko­en for ind­læg­gel­se og død. Pil­ler­ne er end­nu ikke god­kendt af Det Euro­pæ­i­ske Læge­mid­dela­gen­tur. Alli­ge­vel har Sund­heds­sty­rel­sen valgt at anbe­fa­le behand­lin­gen til smit­te­de dan­ske­re i risi­ko for et alvor­ligt syg­doms­for­løb. Til fle­re medi­er kri­ti­se­rer eks­per­ter og læger den beslut­ning. Pil­ler­nes effekt er omdis­ku­te­ret, og kri­te­ri­er­ne for behand­ling er uigen­nem­sku­e­li­ge, lyder det blandt andet fra Anders Beich, der er for­hen­væ­ren­de for­mand for Dansk Sel­skab for Almen Medi­cin. “Jeg mener fak­tisk, at det kan være vær­re end ingen­ting at udskri­ve medi­cin, som enten ikke vir­ker ordent­ligt, eller som slet ingen effekt har,” siger han. Og i et svar til Fri­heds­bre­vet erken­der Sund­heds­sty­rel­sen, at pil­ler­ne ikke er “mira­kel­me­di­cin”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.