Syd­jyl­lands Poli­ti efter­ly­ste barn med gul hud: “Bar­net var af asi­a­tisk afstam­ning, så det var gult”

Lokal Politistation i Frederikssund. Lokalpoliti. Lokal Politi.

Søn­dag klok­ken 17:40 efter­ly­ste Syd­jyl­lands Poli­ti en lil­le dreng, der var ble­vet fun­det uden sine for­æl­dre af en bor­ger i Grå­sten. “Han beskri­ves som: 3 år, gul hud, sort hår, iført trø­je, strøm­pe­buk­ser,” står der i twe­e­tet, hvor det også beskri­ves, at han ikke har sko på og hel­ler ikke umid­del­bart har noget sprog. Fle­re bru­ge­re på Twit­ter har undret sig over, hvor­for poli­ti­et skri­ver, at dren­gen har “gul hud”, og til Fri­heds­bre­vet for­kla­rer en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der, at bor­ge­ren hav­de beskre­vet ham sådan, for­di dren­gen var af asi­a­tisk udse­en­de. “Ja, bar­net var af asi­a­tisk afstam­ning, så det var gult,” siger Hel­le Lund­berg, der er kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver ved Syd­jyl­lands Politi. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.