Tali­ban bli­ver mere afhæn­gig af narkotikaproduktion

Med Tali­bans mag­tover­ta­gel­se går Afg­ha­ni­stans øko­no­mi en usik­ker frem­tid i møde. Bevæ­gel­sen påstår, at den vil sløj­fe lan­dets opi­ums­pro­duk­tion. Men det er ure­a­li­stisk, fast­slår fle­re eks­per­ter over for Fri­heds­bre­vet.  Vesten har brugt uover­sku­e­ligt man­ge pen­ge og res­sour­cer på at føre en lang og udmat­ten­de krig i Afg­ha­ni­stan, hvor man udover at for­sø­ge at ned­kæm­pe Tali­ban har for­søgt at opbyg­ge lan­dets øko­no­mi. Men er det hele spildt med Tali­bans mag­tover­ta­gel­se, og hvil­ke kon­se­kven­ser vil det få for civil­be­folk­nin­gen? Og sidst men ikke mindst: Kan Vesten leve med, at Afg­ha­ni­stan måske i end­nu høje­re grad vil være metro­pol for ver­dens heroinproduktion. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.