Ter­r­o­rist bag angreb i Paris er begyndt at tale

Jeg synes, at det her til sidst er på sin plads at svin­ge sig op i histo­ri­ske høj­der. For i dis­se måne­der kører den vel nok stør­ste ter­r­or­sag i nye­re euro­pæ­isk histo­rie: Sagen mod Salah Abdesa­lam og 19 andre for deres ind­blan­ding i ter­r­or­an­gre­bet den 13. novem­ber 2015 i Paris mod Bata­clan, Sta­de de Fran­ce og en ræk­ke spi­se­ste­der. Sagen dæk­kes spar­somt og kun lej­lig­heds­vis i de dan­ske medi­er, så det er begræn­set, hvad der er kom­met frem om den. Det er ærger­ligt, for rets­sa­ger afdæk­ker ofte en mas­se inter­es­sant infor­ma­tion om ratio­na­let bag et ter­r­or­an­greb, indi­vi­der­nes moti­va­tion og radi­ka­li­se­rings­for­løb samt den kon­kre­te plan­læg­ning. Så lad os tage et kig på sagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her