Theo: Stil­heds­pa­ra­noia til glemmebogen

Er du gal, det boo­mer med nye spi­se­ste­der i øje­blik­ket. Vi spi­ser og spi­ser, og der er altid mere. Never ending circ­le of life. Base­ret på vores Sex & The City-bin­ging i sid­ste wee­kend tror vi, at back in the days, når man skul­le være smart og hap­pe­ning, så betal­te man Samantha Jones for at lave en sexy pr-ind­sats, få medi­er­ne til at skri­ve spal­ter op og ned om en eller anden talent-babe-kok, og få de smuk­ke, rige og rig­ti­ge men­ne­sker ind at spi­se, så ordet kun­ne spre­de sig, og man kun­ne garan­te­re fyld­te bor­de. Samantha er jo long gone, men mon ikke det sta­dig fun­ge­rer cir­ka sådan. Og så får man måske en eller anden kre­a­tiv copy­wri­ter-wiz i noget lidt for moder­ne tøj til at skri­ve sit “mani­fest”, og man alli­e­rer sig med et hot hot hot design­bu­reau for at ska­be en spitze ind­ret­tet spiseoplevelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.