Tiden rin­der ud for en af FIFA’s aller­mest kor­rup­te gam­le mænd

Jack War­ner fra Tri­ni­dad og Toba­go er et af de mest gen­nem­kor­rup­te med­lem­mer, FIFA’s ekse­ku­tiv­ko­mité nogen­sin­de har kun­net møn­stre, og det siger som bekendt ikke så lidt. I 2015 præ­sen­te­re­de FBI et ankla­ge­skrift på 29 for­hold, her­un­der pen­ge­af­pres­ning, ulov­li­ge transak­tio­ner, hvid­va­sk­ning af pen­ge og bestik­kel­se, for den pen­sio­ne­re­de histo­ri­e­læ­rer, men han har lige siden for­må­et at appel­le­re sig fra en udle­ve­ring til rets­for­føl­gel­se i USA. Lige ind­til i tors­dags, da The Judi­ci­al Com­mit­tee of the Privy Coun­cil (JCPC) i Lon­don afvi­ste den i dag 79-åri­ge War­ners sid­ste appel­mu­lig­hed. VM i Qatar kun­ne vel dår­lig få en mere sym­bolsk åbning, selv om vores helt egen Ras­mus Tant­holdt og engel­ske fans fra Kera­la også byder kva­li­fi­ce­ret ind i kategorien. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.