Tid­li­ge­re HR-direk­tør i Copen­ha­gen Medi­cal har for­tid med kræn­ken­de adfærd: “Det er den sam­me histo­rie, der gen­ta­ger sig”

Det gav et ryk i Maja, da hun i Fri­heds­bre­vet for nylig kun­ne læse, at fle­re tid­li­ge­re ansat­te i mil­li­ard­virk­som­he­den Copen­ha­gen Medi­cal kri­ti­se­re­de sel­ska­bets davæ­ren­de HR-direk­tør, Ron­nie Ander­sen, for at have opført sig græn­se­over­skri­den­de og seksu­a­li­se­ret over­for dem. Kort tid inden Ron­nie Ander­sen til­t­rå­d­te stil­lin­gen som HR-direk­tør i Copen­ha­gen Medi­cal, blev han nem­lig fyret fra Fit­ness Wor­ld for selv sam­me græn­se­over­skri­den­de adfærd over for Maja i for­bin­del­se med en arbejds­tur til Jyl­land, kan Fri­heds­bre­vet nu fortælle. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her