Tid­li­ge­re kor­pi­ger: Advo­ka­tun­der­sø­gel­se mis­ser fun­da­men­tale kulturproblemer

Dan­marks Radio har und­skyldt offent­ligt, efter en advo­ka­trap­port har kon­klu­de­ret, at mil­jø­et i DR Pige­ko­ret har været præ­get af grove seksu­el­le kræn­kel­ser i årti­er. Tid­li­ge­re kor­med­lem­mer fryg­ter dog, at DR’s mål­ret­te­de fokus på seksu­el­le kræn­kel­ser bety­der, at andre grund­læg­gen­de kul­tur­pro­ble­mer og græn­se­over­skri­den­de ople­vel­ser er gået under rada­ren. Fle­re for­tæl­ler i den for­bin­del­se til Fri­heds­bre­vet, at de direk­te und­lod at ind­be­ret­te hæn­del­ser eller at bidra­ge til advo­ka­tun­der­sø­gel­sen, for­di den foku­se­re­de spe­ci­fikt på græn­se­over­skri­den­de adfærd af seksu­el karakter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her