Tid­li­ge­re kor­pi­ger: Advo­ka­tun­der­sø­gel­se mis­ser fun­da­men­tale kulturproblemer

Dan­marks Radio har und­skyldt offent­ligt, efter en advo­ka­trap­port har kon­klu­de­ret, at mil­jø­et i DR Pige­ko­ret har været præ­get af grove seksu­el­le kræn­kel­ser i årti­er. Tid­li­ge­re kor­med­lem­mer fryg­ter dog, at DR’s mål­ret­te­de fokus på seksu­el­le kræn­kel­ser bety­der, at andre grund­læg­gen­de kul­tur­pro­ble­mer og græn­se­over­skri­den­de ople­vel­ser er gået under rada­ren. Fle­re for­tæl­ler i den for­bin­del­se til Fri­heds­bre­vet, at de direk­te und­lod at ind­be­ret­te hæn­del­ser eller at bidra­ge til advo­ka­tun­der­sø­gel­sen, for­di den foku­se­re­de spe­ci­fikt på græn­se­over­skri­den­de adfærd af seksu­el karakter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.