Tidligere korpiger: Advokatundersøgelse misser fundamentale kulturproblemer

Dan­marks Radio har und­skyldt offentligt, efter en advoka­trap­port har kon­klud­eret, at miljøet i DR Pigeko­ret har været præget af grove sek­suelle krænkelser i årti­er. Tidligere kormedlem­mer frygter dog, at DR’s mål­ret­tede fokus på sek­suelle krænkelser bety­der, at andre grundlæggende kul­tur­prob­le­mer og grænseover­skri­dende oplevelser er gået under radaren. Flere fortæller i den forbindelse til Fri­heds­brevet, at de direk­te und­lod at ind­berette hæn­delser eller at bidrage til advokatun­der­søgelsen, for­di den fokuserede speci­fikt på grænseover­skri­dende adfærd af sek­suel karakter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.