Til gal­la­mid­dag med Trumps elite


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

I star­ten af decem­ber delt­og Fri­heds­bre­vet i en repu­bli­kansk gal­la­mid­dag på Lower Man­hat­tan, hvor blandt andre Donald J. Trump og det repu­bli­kan­ske kon­gres­med­lem fra Flo­ri­da, Matt Gaetz, holdt taler. Her fik vi et ind­blik i, hvor ener­gi­en er i Det Repu­bli­kan­ske Par­ti, og hvor­for Trump har så godt et greb om par­tiets base.

For otte år siden holdt Hil­lary Clin­ton en tale i New York, som, nog­le mener, tip­pe­de præ­si­dentval­get i Donald J. Trumps favør. 

I talen sag­de hun, at man kun­ne pla­ce­re halv­de­len af Trumps til­hæn­ge­re i en “kurv af ynke­li­ge”, for­di de var raci­sti­ske, sexi­sti­ske, homo­fo­bi­ske, xeno­fo­bi­ske og islamofobiske. 

I begyn­del­sen af decem­ber sid­ste år blev en anden poli­tisk sam­men­komst afholdt i selv­sam­me gran­di­ø­se sal, hvor Clin­tons bemærk­ning blev ytret — men som fandt sted i et dybt for­an­dret Ame­ri­ka: Et USA, hvor den­ne “de ynke­li­ges kurv” nu har én af lan­dets to par­ti­er i sin hule hånd. 

Det var en gal­la­mid­dag for Trump-bevæ­gel­sen. Nog­le af de mest frem­træ­den­de per­son­lig­he­der fra den ame­ri­kan­ske høj­re­fløj og vel­ha­ven­de repu­bli­kan­ske newy­or­ke­re sam­le­des “bag fjen­dens linjer” på Cipri­a­ni Wall St., få meter fra den ame­ri­kan­ske børs. 

De var der for at høre Trump, stor­fa­vo­rit­ten til at bli­ve Repu­bli­ka­ner­nes præ­si­dent­kan­di­dat, og en ræk­ke andre pro­mi­nen­te kon­ser­va­ti­ve stem­mer såsom Matt Gaetz (kon­gres­med­lem fra Flo­ri­da, der i efter­å­ret detro­ni­se­re­de Repu­bli­ka­ner­nes for­mand i Repræ­sen­tan­ter­nes Hus, Kevin McCart­hy) tale om lan­dets til­stand og det kom­men­de præsidentvalg. 

Men afte­nen var mere end bare en mid­dag og nog­le taler; det var et Trump-væl­ger­mø­de for MAGA-eli­ten – en tri­um­fe­ren­de sej­rs­fest for top­pen af en entu­si­a­stisk og hævn­ger­rig bevæ­gel­se, som er ved at for­be­re­de sig til, hvad Trump har kaldt “det ende­li­ge slag”. 

I rum­met var en opstemt følel­se af, at gode tider lig­ger for­u­de, og at de snart er til­ba­ge ved mag­ten. Men der var også en stem­ning af, at bar­ba­rer­ne er ved bypor­ten, og lan­det er sat i høje­ste alarm­be­red­skab, selv­om bevæ­gel­sen synes at have vind i sej­le­ne for tiden. 

På trods af to rigs­rets­sa­ger, stormen på Kon­gres­sen den 6. janu­ar 2021 og nu hele fire kri­mi­nel­le til­ta­ler, hol­der Trump sta­dig Det Repu­bli­kan­ske Par­ti i et jer­n­greb. Han fører stort i menings­må­lin­ger­ne – både i den repu­bli­kan­ske pri­mær­valg­kamp og mod præ­si­dent Biden. Væl­ger­kor­p­set er util­freds med USA’s uden­rigs­po­li­tik og øko­no­mi­en (selv­om der er tegn på for­bed­ring), og Trump-bevæ­gel­sen har fået ind­sat en af deres alli­e­re­de som for­mand i Repræ­sen­tan­ter­nes Hus. 

Afte­nens mid­dag var arran­ge­ret af The New York Young Repu­bli­can Club; en klub, som, nav­net også afslø­rer, består af unge kon­ser­va­ti­ve i New York, og som fun­ge­rer som en slags avant­gar­de for Trump-bevæ­gel­sen med tæt­te for­bin­del­ser til folk som Step­hen K. Ban­non, Trumps tid­li­ge­re chef­stra­teg. De støt­ter Trump-ven­li­ge kan­di­da­ter i sta­ten og på natio­nalt plan, mobi­li­se­rer væl­ge­re og hol­der fest­li­ge arran­ge­men­ter som gal­la­mid­da­ge og cock­tailaf­te­ner med Roger Sto­ne, den noto­ri­ske repu­bli­kan­ske dir­ty tri­ck­ster og man­ge­åri­ge Trump-rådgiver. 

Det opu­len­te repu­bli­kan­ske arran­ge­ment var en unik mulig­hed for at tage tem­pe­ra­tu­ren på de repu­bli­kan­ske ker­ne­væl­ge­re og deres fore­truk­ne kan­di­dat under optak­ten til det repu­bli­kan­ske pri­mær­valg, som begyn­der den 15. janu­ar i del­sta­ten Iowa. 

Afte­nens taler blev sendt live af fle­re høj­re­o­ri­en­te­re­de medi­er og kun­ne strea­mes på net­tet. De var der­for ikke kun gea­ret mod dem, der sad i rum­met; det var taler til par­tiets kernevælgere. 

Så jeg drog mod Wall Stre­et på en mørk og våd lør­dag for at til­brin­ge en aften med dem, der sid­der i fører­sæ­det i Det Repu­bli­kan­ske Parti. 

“Bag fjen­dens linjer” 

Byg­nin­gens stor­slå­e­de ind­gang lig­ner umi­sken­de­ligt en sce­ne fra en Bat­man-film, tæn­ker jeg, mens en kø af gal­la­gæ­ster i pel­sjak­ker, gli­tren­de sil­kekjo­ler og smoking, nog­le med stok og top­hat til­med, slan­ger sig omkring den søj­le­klæd­te faca­de, omrin­get af NYPD- og Secret Ser­vi­ce-betjen­te og patrul­je­vog­ne og en hånd­fuld demon­stran­ter. De råber “gå ikke glip af bog- og kor­s­af­bræn­din­gen kl. 20!” til de ankom­ne gæster. 

Men den slags dis­si­dens skal de ind­bud­te kun udsæt­tes for under åben him­mel. For inden­for i Cipri­a­nis enor­me kup­le­de balsal med rum­me­li­ge kor­int­hi­ske søj­ler oplyst i rød, hvid og blå ven­ter dem en ny og mil­dest talt ander­le­des ver­den; et paral­le­lu­ni­vers, hvor de kun er blandt lige­sin­de­de, og en helt anden vir­ke­lig­hed hersker. 

Fra pres­se­om­rå­det har jeg et godt over­blik over, hvem der ankom­mer. Ind træ­der for eksem­pel Ban­non, arki­tek­ten bag Trumps valgsejr i 2016, Rudy Giuli­a­ni, tid­li­ge­re borg­me­ster i New York og per­son­lig advo­kat til Trump, Nigel Fara­ge, den famø­se Bre­xit-populist, og pro­mi­nen­te sena­to­rer som Roger Mars­hall fra Kansas og J.D. Van­ce fra Ohio samt kon­gres­med­lem­mer fra den ydre høj­re­fløj som Lau­ren Boe­bert, Eli­se Ste­fa­nik og Paul Gos­ar. Dryp­vist ankom­mer de alle sam­men og fin­der deres plad­ser på guld­belag­te sto­le ved de sto­re rund­bor­de med hvi­de duge. 

Selv­om en del unge med­lem­mer fra klub­ben og nog­le sor­te ame­ri­ka­ne­re gan­ske vist er til ste­de, er langt de fle­ste del­ta­gen­de ældre og hvide. 

En af dem, Mary Glynn, præ­si­den­ten for The Rock­away Repu­bli­can Club, fal­der jeg i snak med. Hun siger, hun kun vil støt­te Trump, for­di “han siger det, som det er, og han er den klo­ge­ste poli­ti­ker, par­ti­et har”. 

En anden for­bi­pas­se­ren­de, som ikke ønsker at dele sit navn, til­fø­jer, at Trump er den ene­ste kan­di­dat, der kan udfor­dre etablissementet. 

“Trump har en stærk rygrad, han kan mod­stå de slyn­ger- og pileskud, der bli­ver sendt hans vej,” siger den ældre mand. 

“Han er ikke ban­ge for at sige sin sand­hed til etablissementet.” 

Fest­lig­he­der­ne bli­ver ind­ledt med en pled­ge of alle­gi­an­ce, natio­nalsang og der­næst en bøn, mens but­le­re i hvid smoking læg­ger an til afte­nens ser­ve­ring. Den består blandt andet af svam­pe­risot­to, en mør bøf og Trumps ynd­lings­des­sert, cho­ko­la­de­ka­ge med crè­me chan­til­ly. En menorah-lyses­ta­ge bli­ver tændt, og der bli­ver sagt en ​​Hanuk­kah-bøn, hvor­ef­ter afte­nens kon­fe­ren­ci­er, Alex Ste­in, en kon­ser­va­tiv komi­ker, bemærker: 

“Det tror jeg ikke, Que­ers for Palesti­ne vil bry­de sig om.” 

Trump ankom­mer til gal­la­mid­da­gen. (Foto: Frihedsbrevet)

Den Sto­re Leders ankomst

Efter et par ind­le­den­de taler og indslag ankom­mer par­tiets “900 punds goril­la” – som Mitt Rom­ney engang kald­te Trump – der intro­du­ce­res som den 45., 46. og 47. præ­si­dent. Og rum­met eks­plo­de­rer i ekst­a­se. Folk sprin­ger op på sto­le­ne, river deres tele­fo­ner frem og hyler og skriger. 

“Trump, Trump, Trump!” 

Hans entré trans­mit­te­res på to storskær­me i selv­sam­me sal, som var han en bok­ser, der mar­che­rer ind mod rin­gen omrin­get af kameraer. 

Donald Trump tager plads ved et bord afspær­ret med reb for­an sce­nen, hvor hans inder­kreds af loy­a­li­ster sid­der. Med ham til bords er Gavin M. Wax, klub­bens præ­si­dent, Ban­non, Boris Epsh­teyn, en af han nær­me­ste råd­gi­ve­re, Giuli­a­ni, Ali­na Hab­ba, hans advo­kat, Ber­nard Kerik, tid­li­ge­re poli­ti­chef i New York, som Trump benå­de­de i 2020, Sza­bolcs Takács, Ungarns ambas­sa­dør i USA, og to repu­bli­kan­ske kon­gres­med­lem­mer fra Flo­ri­da, Matt Gaetz og Cory Mills. 

Trumps liv­ret­ter er vel­kendt stof, så klub­ben har for­ple­jet deres “tota­le og ube­strid­te mester” med ynd­lings­kik­sen Vien­na Fin­gers og lidt ket­chup, som han ynder at spi­se til sin bøf. 

Der bli­ver end­da leve­ret søde viol­in­to­ner i hans ører; på et tids­punkt spil­ler en ungarsk vio­li­nist, som pas­sen­de hed­der Zoltán Mága, et musiks­tyk­ke for den tid­li­ge­re præsident. 

Donald Trump smi­ler til den ungar­ske vio­li­nist Zoltán Mága, der leve­rer en sere­na­de ved høj­bor­det til New York Young Repu­bli­can Clubs Gala. (Foto: NYYRC)

“Hr. præ­si­dent,” siger konferencieren. 

“Jeg tror måske, det vil­le være godt, hvis du røg i fængsel, for­di du vil­le kla­re dig bed­re blandt sor­te væl­ge­re. Eller måske skul­le du bli­ve med­lem af MS-13-ban­den, så kan du vin­de fle­re lat­i­novæl­ge­re,” siger komi­ke­ren Ste­in til det skrald­gri­nen­de publikum. 

“Vi kan for­vand­le lort om til slik.” 

Vit­tig­he­der­ne kred­ser om de sam­me tema­er og er som regel præ­get af per­son­li­ge for­nær­mel­ser og hånen­de kom­men­ta­rer om the usu­al suspects – trans­køn­ne­de folk, vice­præ­si­dent Kama­la Har­ris, det kine­si­ske kom­mu­ni­st­par­ti, musi­ke­ren Lizzo, Bidens skan­da­le­ram­te søn, Hunter Biden, og den ukrain­ske præ­si­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj – altid kvit­te­ret med brø­len­de lat­ter og bifald. 

Der er god stem­ning og rige­ligt med vit­tig­he­der til New York Young Repu­bli­can Clubs gal­la­fest. Her ses Rudy Giuli­a­ni, tid­li­ge­re borg­me­ster i New York og Donald Trumps per­son­li­ge advo­kat. (Foto: NYYRC)

Ytrin­ger med chok­vær­di er guf for repu­bli­kan­ske ker­ne­væl­ger­ne og “owning the libs” er nær­mest ble­vet et man­tra i dagens GOP. Som Mik­los Szant­ho, afte­nens toast­ma­ster og leder af det høj­re­o­ri­en­te­re­de ungar­ske Cen­ter for Fun­da­men­tal Rights, siger under middagen: 

“Lad os skå­le for sma­gen af søde, libe­ra­le tårer.” 

Og det er der da også rig mulig­hed for den­ne aften, tak­ket være kon­fe­ren­ci­e­ren Alex Ste­in, som på et tids­punkt siger til Trump: 

“Hr. præ­si­dent, du får man­ge ting at se til, når du er til­ba­ge ved mag­ten – inf­la­tion, fen­ta­nyl-kri­sen, græn­se­kon­trol, krig i Ukrai­ne og fred i Mel­le­mø­sten. Men én af de ting, jeg håber, du under­sø­ger først, er, om Michel­le Oba­ma er en mand eller ej.” 

MAGA Young Guns

Sene­re på afte­nen ind­ta­ger Trump selv­føl­ge­lig sce­nen, men først er turen kom­met til Gavin Wax og Matt Gaetz. 

I sin Sta­te of the Club Address stil­ler den 29-åri­ge Gavin Wax, som er klædt i smoking og har sam­me over­drev­ne kro­p­sprog som Trump, skar­pt på de fæl­les mod­stan­de­re. Biden er for kor­rupt og gam­mel til at være præ­si­dent, kon­sta­te­rer han, og Det Demo­kra­ti­ske Par­tis til­hæn­ge­re beskri­ver han som uamerikanske. 

“De vil ikke gøre Ame­ri­ka stort og stærkt igen, for de har aldrig tro­et på et stærkt Ame­ri­ka. Det er for­skel­len på os i den­ne sal og ven­stre­fløj­en, der demon­stre­rer udenfor.” 

Gavin M. Wax, klub­bens præ­si­dent, hol­der tale fra sce­nen. (Foto: NYYRC)

De er skyld i USA og New Yor­ks for­fald, siger han. Det kan til­skri­ves dem, at det ame­ri­kan­ske sam­fund er pla­get af “kri­mi­na­li­tet, stof­fer, hjem­løs­hed, skrald, og kor­rup­tion”. New York og USA er ble­vet “en los­se­plads for alle ver­dens pro­ble­mer, for­vær­ret af en falsk form for ven­stre­o­ri­en­te­ret medfølelse”. 

Lige­som de man­ge andre tale­re svær­ger Gavin Wax ved fle­re lej­lig­he­der tro­skab til Donald Trump og under­stre­ger vig­tig­he­den af at være loy­al over for den tid­li­ge­re præsident. 

“Situ­a­tio­ner som den, vi befin­der os i nu, kræ­ver en stærk leder, der vil gøre, hvad der skal til for at genop­ret­te natio­nen – en mand, der ikke bøjer sig for de vil­kår­li­ge græn­ser sat af medi­er­ne eller ven­stre­fløj­en. En mand, der ikke er ban­ge for at gå i offen­si­ven og at dra­ge dem, der er ansvar­li­ge for vores nations til­ba­ge­gang, til ansvar.” 

Han fort­sæt­ter sin næsten til­be­den­de lovprisning: 

“Kun Trump, kun med ham, kan vi frem­brin­ge en natio­nal fornyelse”. 

Iføl­ge Wax er de fire rets­sa­ger mod Trump ille­gi­ti­me, “poli­ti­se­re­de rets­for­føl­gel­ser, orke­stre­ret af en inkom­pe­tent regering”. 

Trump er “til­ba­ge og kæm­per igen for det­te land, for os alle,” siger han, “sam­ti­dig med at han bli­ver angre­bet fra alle sider. Hele syste­met kaster sin ful­de vægt mod en mand, og kun én mand”. 

Afte­nens stør­ste reak­tion fal­der, da Wax gen­ta­ger Trumps løf­te om hævn mod dem, bevæ­gel­sen betrag­ter som fjender. 

“Jeg ved, at den dybe stat lyt­ter med i aften, så jeg vil ger­ne sige det her: Når Trump er til­ba­ge ved mag­ten, er det slut med at være flink. Det vil være tid til at give igen.” 

Hele salen rej­ser sig, klapsal­ver­ne og hur­rarå­be­ne klin­ger mod marmorsøjlerne. 


“Alle dem, der er ansvar­li­ge for at øde­læg­ge vores land, vil bli­ve stil­let til ansvar efter åre­vis af grund­lø­se under­sø­gel­ser og løg­ne fra sta­ten og medi­er­ne om den­ne mand,” gjal­der han, imens folk klap­per løs og råber i glæde. 

“Nu er det tid til, for engangs skyld, at kaste de rig­ti­ge slyng­ler bag tremmer.” 

Trump til bords med Gavin M. Wax. Over­for er Step­hen K. Ban­non og Matt Gaetz, (Foto: NYYRC)

Sta­fet­ten gives vide­re til Matt Gaetz – og han fort­sæt­ter, hvor Wax slap. USA står over for et klart valg mel­lem “stor­hed eller for­fald”. Trump vil gøre USA stort og stærkt igen, og Biden vil for­rin­ge USA yder­li­ge­re, for­tæl­ler Gaetz, der er klædt i sort jak­ke­sæt og tyndt sort slips. På top­pen af hove­d­et glin­ser hans slik­hår i scenelyset. 

Han fort­sæt­ter. Ankla­ger­ne mod Trump er en sam­men­svær­gel­se fra demokraterne. 

“De for­sø­ger at besej­re præ­si­dent Trump i vid­nes­kran­ken og jury­bok­sen, for­di de ved, at de aldrig vil være i stand til at besej­re ham i stem­me­bok­sen,” lyder en af de sæt­nin­ger, han blandt andet slyn­ger ud – et udsagn‚ der ikke fin­des belæg for. 

På tids­punk­tet for mid­da­gen har der været en del medi­eom­ta­le om, at erhverv­se­li­ten læg­ger sin støt­te hos Nik­ki Haley, tid­li­ge­re FN-ambas­sa­dør og guver­nør i South Caro­li­na, som nog­le i par­ti­et håber kan stop­pe den pro­hi­bi­ti­ve front­lø­ber Trump. 

Men spør­ger man Gaetz, er Haley i lom­men på “glo­ba­li­ster­ne” og vil der­for være en inef­fek­tiv og illoy­al kæm­per for bevægelsen. 

“Poli­tik hand­ler om at væl­ge en kri­ger. Jeg ved godt, hvil­ken kri­ger jeg vil have på min side,” lyder det højlydt, bom­ba­stisk og med sto­re arm­be­væ­gel­ser fra talerstolen. 

Trump som man ken­der ham

Klok­ken run­der lidt over 22, og nu bli­ver Lee Gre­enwood’s “God Bless the USA” smidt på anlæg­get. Afte­nens høj­de­punkt er nået: Trump tra­sker mod sce­nen med sine næver pum­pen­de i luf­ten. Fol­ke­mas­sen er henrykt. 

Han får over­rakt The Richard M. Nixon Award af klub­ben og går i gang med at tak­ke afte­nens tale­re og sena­to­rer­ne og kon­gres­med­lem­mer­ne i salen og til­fø­jer til spyts­lik­ke­ri­et forinden: 

“Gavin, det var en frem­ra­gen­de tale, wow.” 

Her­ef­ter bli­ver jeg og resten af salen vid­ne til Donald J. Trumps tale. Den varer en halvan­den times tid og kom­mer vidt omkring for at sige det mildt. 

Alle de gam­le hits fra valg­kam­pe­ne i 2016 og 2020 bli­ver tro­ligt slyn­get af sted fra sce­nen som en fors­mag på, hvor­dan Trumps 2024-dags­or­den kom­mer til at se ud. 

Det går hur­tigt op for os, der lyt­ter med, at rets­sa­ger­ne, der omgi­ver Donald Trump, og trus­len mod demo­kra­ti­et er de to emner, der skal fyl­de mest hen ad afte­nens sid­ste timer – to emner, som han for­mår at flet­te sam­men. Og Biden er selv­føl­ge­lig hoved­per­so­nen – eller nær­me­re hoved­s­kur­ken – i den fortælling. 

I Trump-ver­de­nen er Biden en “kor­rupt og inkom­pe­tent” præ­si­dent, som “stjal val­get i 2020”, og som nu bru­ger rets­sy­ste­met som et “våben mod sine poli­ti­ske mod­stan­de­re som en rasen­de tyran fra et tredjeverdensland”. 

Selv­om der ikke er skyg­gen af bevi­ser for svin­del, og myn­dig­he­der­ne har kaldt val­get i 2020 et af de sik­re­ste nogen­sin­de, er det nu engang et af hoved­bud­ska­ber­ne, der leve­res fra scenen. 

Den tid­li­ge­re præ­si­dent står over for hele 91 ankla­ger spredt over fire for­skel­li­ge sager, her­un­der føde­ra­le sig­tel­ser for sit for­søg på at omstø­de val­get i 2020. Trump har erklæ­ret sig uskyl­dig i alle ankla­ger og hæv­der, at han bli­ver rets­for­fulgt af poli­ti­ske årsager. 

Men selv­om der tyde­ligt står Donald Trump på ankla­ge­skrif­tet, er det ikke ham, som rets­sa­ger­ne er ret­tet imod, må vi for­stå i salen. For fra hestens egen mund lyder det, gan­ske opsigtsvæk­ken­de, at det er hans støt­ter, som Biden prø­ver at få ned med nak­ken – selv er han bare en for­hin­dring, et slags beskyt­ten­de værn, der tager kug­ler­ne for sine tilhængere. 

Donald Trump hol­der tale. (Foto: NYYRC)

“Jeg bli­ver sig­tet for jer. Sig­tel­ser­ne mod mig er ikke tra­di­tio­nel­le sig­tel­ser; de er ‘Biden-sig­tel­ser’.”

“Glem aldrig, at vores fjen­der vil tage min fri­hed, for­di jeg aldrig vil lade dem tage jeres fri­hed. De vil luk­ke mun­den på mig, for­di jeg aldrig vil lade dem luk­ke mun­den på jer.” 

“I sid­ste ende er de ikke ude efter mig, de er ude efter jer – jeg står bare i vej­en,” lyder Trumps mar­ty­ri­um-prok­la­ma­tio­ner ud i salen. 

Trump defi­ne­rer ofte trus­ler mod demo­kra­ti­et som enhver omstæn­dig­hed, der poten­ti­elt kan true hans vej til præ­si­den­tem­be­det, og – uden bevi­ser – væl­ger han gang på gang at pla­ce­re skyl­den hos Biden og hans alli­e­re­de. Der er også meget på spil for ham, taget de fire rets­sa­ger i betragt­ning, hvoraf man­ge stam­mer fra hans for­søg på at fast­hol­de magten. 

Det kan du selv være 

Trump ler ad snak­ken om, at han og Det Repu­bli­kan­ske Par­ti er en trus­sel mod demo­kra­ti­et – det er Demo­kra­ter­nes og medi­er­nes sene­ste fup­num­mer mod ham, prok­la­me­rer han fra scenen. 

I vir­ke­lig­he­den begås den magt­mis­brug, han ankla­ges for, af “kor­rup­te Joe og hans ban­dit­ter”. Og advars­ler­ne om, at Trump er en trus­sel mod demo­kra­ti­et, er “et des­pe­rat og skam­løst for­søg på at distra­he­re fra det mon­strø­se magt­mis­brug”, som ven­stre­fløj­en begår. 

“Nej, jeg er ikke en trus­sel mod demo­kra­ti­et. Den san­de trus­sel er kor­rup­te Joe Biden.” 

At både Biden og Trump ivrigt for­sø­ger at portræt­te­re hin­an­den som en fore­stå­en­de trus­sel sig­na­le­rer, at en poten­ti­el omkamp mel­lem de to vil bli­ve frem­stil­let som intet min­dre end et skæb­nesvan­ge­tr slag for demo­kra­tiets frem­tid — selv mens Trump for­sø­ger at gøre, hvad han gør bedst; mud­re van­de­ne og for­dre­je vir­ke­lig­he­den, så den pas­ser til hans per­son­li­ge formål. 

Men det er også et tegn på, at Trump-lej­ren er klar over, at det, Demo­kra­ter­ne siger om Trump, har en vis effekt blandt nog­le uaf­hæn­gi­ge og repu­bli­kan­ske væl­ge­re, som fin­der hans anti­de­mo­kra­ti­ske adfærd foru­ro­li­gen­de. Trump-lej­ren håber, at den­ne ‘det hele er poli­ti­se­ret, og beg­ge sider er lige gode om det’-strategi kan dul­me bekym­rin­ger om hans auto­ri­tæ­re ten­den­ser blandt mode­ra­te repu­bli­ka­ne­re i forstadsområder. 

Trump er dog ikke holdt op med at udvi­se en for­kær­lig­hed for auto­kra­ti­ske manøv­rer. Han siger, at han har pla­ner om at rets­for­føl­ge dem, han påstår rets­for­føl­ger ham af poli­ti­ske årsa­ger, hvis han vin­der præsidentvalget. 

“Siden sig­tel­ser­ne er hand­sker­ne røget helt af.” 

Biden har ændret lan­det for bestan­digt, siger Trump, ved at gå ned af den­ne sti, og så hen­ven­der han sig direk­te til sin poten­ti­el­le modkandidat: 

“Joe, vær meget for­sig­tig med, hvad du ønsker dig, for det, du har gjort, er en fryg­te­lig ting.” 

Kort efter træk­ker Trump dog i land og erken­der, at han fak­tisk ikke ved, om det er Biden, der står bag det hele. 

“Jeg tror, det er de men­ne­sker, der omgi­ver ham. Han er den per­fek­te behol­der. De elsker ham, for­di han ikke har nogen idé om, hvad han gang i. Han kan ikke sæt­te to sæt­nin­ger sam­men, og han kan aldrig fin­de vej ned ad en scene.” 

Utro­ligt nok er Trumps støt­te blandt repu­bli­kan­ske ker­ne­væl­ge­re vok­set i kølvan­det på sig­tel­ser­ne, sam­ti­dig med at uaf­hæn­gi­ge væl­ge­re bli­ver min­dre entu­si­a­sti­ske for hvert ankla­ge­skrift, der kommer. 

Det er grun­den til, at resten af kan­di­dat­fel­tet befin­der sig i så svær en situ­a­tion – for hvad gør de, når de skal udta­le sig om ting, de ved, Trump-til­hæn­ge­re ikke vil høre? For at bli­ve par­tiets kan­di­dat er de nødt til både at have fat i den hår­de Trump-ker­ne og de uaf­hæn­gi­ge og mode­ra­te repu­bli­ka­ne­re, eksem­pel­vis kvin­der i for­stæ­der­ne, som par­ti­et har mistet opbak­ning fra i Trump-årene. 

Det kan godt være, at den tid­li­ge­re præ­si­dent har vun­det før­ste akt; sig­tel­ses­spek­tak­let. Men det er ikke ens­be­ty­den­de med, at han vin­der den PR-kamp, der kom­mer, når bevis­ma­te­ri­a­let i sager­ne begyn­der at bli­ve lagt på bor­det, eller en mulig dom­fæl­del­se fal­der. Der er immer­væk for­skel på, hvad du kan sige i offent­lig­he­den, og hvad du kan bevi­se i en retssal. 

“Vi slår ikke kun DeSan­cti­mo­ni­ous (Ron DeSan­tis, Flo­ri­das Guver­nør, red.) og Bird­brain (Nik­ki Haley, red.), vi slår dem alle,” erklæ­rer Trump nu hove­ren­de fra sce­nen med hen­vis­ning til sin føring i den repu­bli­kan­ske primærvalgkamp. 

Med et for­spring på mere end 30 point i Iowa er Trump for­an i del­sta­ten – det er den før­ste del­stat, som stem­mer i Det Repu­bli­kan­ske Par­tis pri­mær­valg. Selv­om Iowa altid er fuld af over­ra­skel­ser, er det ble­vet til en kamp om anden­plad­sen mel­lem Haley og DeSan­tis. Og hvis ikke de to mod­kan­di­da­ter får ind­hen­tet front­lø­be­rens hef­ti­ge føring, kan det bli­ve en tid­lig kroning. 

Det er ikke alle repu­bli­kan­ske væl­ge­re, der stem­mer ved det repu­bli­kan­ske pri­mær­valg. Dem, der gør, er typisk de mest høj­re­o­ri­en­te­re­de og mest enga­ge­re­de. Det bety­der, at det ikke nød­ven­dig­vis er mere mode­ra­te, tra­di­tio­nel­le repu­bli­ka­ne­re, som væl­ger par­tiets præsidentkandidat. 

Men selv­om vi ofte hører om MAGA-fløj­en ver­sus en mere mode­rat Nik­ki Haley-frak­tion af par­ti­et, er det mis­vi­sen­de at stil­le det sådan op, for­di par­ti­et er ble­vet trum­pi­stisk. Det er en udvik­ling, som læn­ge har været under­vejs, og som begynd­te, før han kør­te ned ad den guld­belag­te rul­le­trap­pe i Trump Tower i 2015. 

Val­get mod Biden

Nej, Trump vir­ker ikke syn­der­ligt bekym­ret over den fore­stå­en­de repu­bli­kan­ske pri­mær­valg­kamp. Han har øjne­ne ret­tet mod præ­si­dentval­get, mod præ­si­dent Biden, som han hen­vendt til til­hø­rer­ne kal­der “det vig­tig­ste i jeres liv”. 

“Det­te valg vil afgø­re, om jeres gene­ra­tion arver et fasci­stisk land eller et frit land, om I vil have et tyran­nisk sty­re eller en rets­stat, om Ame­ri­ka vil bli­ve øde­lagt af kor­rup­te Joe Biden og hans hånd­lan­ge­re, eller om vi, fol­ket, vil gøre Ame­ri­ka stort igen”, lyder det fra taler­sto­len i den sto­re balsal. 

Lige­som i 2016 bli­ver immi­gra­tion et af Trump-kampag­nens hove­d­em­ner i år. I talen den­ne aften lover han et for­ny­et fokus på græn­se­kon­trol og påstår, at Demo­kra­ter­ne har slup­pet mil­li­o­ner af ille­ga­le immi­gran­ter ind i lan­det, som han kal­der for “mor­de­re, voldtægts­for­bry­de­re og ban­de­med­lem­mer”, der “for­gri­ber sig på uskyl­di­ge mennesker”. 

Om det­te siger Trump, at han vil påbe­gyn­de den stør­ste depor­te­rings­ind­sats i ame­ri­kansk histo­rie, genind­fø­re sit indrej­se­for­bud og imple­men­te­re ide­o­lo­gi­ske scre­e­nin­ger af immi­gran­ter. Prok­la­me­rin­gen får publi­kum til at juble. 

Til at beskri­ve USA’s immi­gra­tions­po­li­tik for­tæl­ler han en af klas­si­ker­ne fra 2016-valg­kampag­nen: histo­ri­en om den gene­rø­se kvin­de, som tager sig af en hjæl­pe­løs og kold slan­ge, der ender med at bide og for­gif­te hen­de. Det er en ana­lo­gi, Trump læn­ge har brugt til at illu­stre­re en af hans grund­hold­nin­ger; vis­se men­ne­sker — som han sam­men­lig­ner med dyr, gif­ti­ge slan­ger — bur­de ikke være i lan­det, for­di de er død­sens­far­li­ge og bedrageriske. 

Og immi­gra­tions­po­li­tik bli­ver kædet sam­men med snak om valgfusk. 

“Sam­ti­dig er Demo­kra­ter­ne imod love, som vil kræ­ve et legi­ti­ma­tions­kort for at stem­me, hvil­ket bety­der, at vi har ingen ide om, hvem der fak­tisk stemmer.” 

Løg­nen om, at Biden stjal mag­ten ved sid­ste præ­si­dentvalg, lever i bed­ste vel­gå­en­de og bli­ver udtrykt man­ge gan­ge i fle­re vari­an­ter. Trump væl­ger end­da at intro­du­ce­re nye teo­ri­er, for eksem­pel at Demo­kra­ter­ne “bru­ger poli­ti­et som våben til at fuske med valget”. 

For­tæl­lin­gen om valg­fusk er efter­hån­den gro­et godt fast i det repu­bli­kan­ske væl­ger­seg­ment. To tred­je­de­le af repu­bli­kan­ske væl­ge­re tror, at val­get i 2020 blev stjå­let, og over halv­de­len af Trump-støt­ter­ne nærer mistro til, at stem­me­sed­ler­ne bli­ver kor­rekt optalt og rap­por­te­ret ved val­get i år. 

Som så man­ge gan­ge før lover Trump, at han vil “fin­de ud af, hvad der ske­te” med de “mil­li­o­ner af stem­mer, som blev fjer­net” ved sid­ste præ­si­dentvalg. Demo­kra­ter­ne “ved, at de taber, hvis vi har et ret­mæs­sigt valg”, for­kla­rer han. 

“Vi vil ikke lade dem gøre det igen den­ne gang. Det kom­mer ikke til at ske,” lyder det sene­re i talen. 

Ste­ve Ban­non, Trumps tid­li­ge­re nær­me­ste råd­gi­ver, klap­per af taler­ne på sce­nen. ( Foto: NYYRC)

Auto­kra­tisk magtovertagelse?

Trump frem­stil­ler ofte USA som en nation i en slags und­ta­gel­ses­til­stand, der nød­ven­dig­gør brug af for­an­stalt­nin­ger, der går ud over den etab­le­re­de for­fat­nings­mæs­si­ge ram­me eller de juri­di­ske og poli­ti­ske normer. 

Under sin tale for­sva­rer han tid­li­ge­re udta­lel­ser om, at han vil være dik­ta­tor på dag ét af sin nye præsidentperiode. 

“Jeg vil være dik­ta­tor for en dag, jeg vil have en mur, og jeg vil bore, bore, bore,” erklæ­rer han, hvor­til publi­kum bry­der ud i jubel og stå­en­de applaus, mens et af for­ti­dens helt sto­re slo­gans, “build that wall”, begyn­der at run­ge i salen. 

Efter fle­re gen­ta­gel­ser af paro­len fal­der for­sam­lin­gen til ro, og Trump får rum til at fort­sæt­te sin tale­strøm, der nu tager form af beun­dren­de ord ret­tet mod Kinas præ­si­dent, Xi Jinping. 

“En bril­lant mand. Han sty­rer 1,4 mil­li­ar­der men­ne­sker med et jer­n­greb,” lyder det aner­ken­den­de fra Trump, der kort efter lover at vil­le udryd­de “glo­ba­li­ster og krigs­hø­ge­ne” og “kom­mu­ni­ster­ne, marxi­ster­ne og fascisterne”. 

Selv­om han er kendt for at bru­ge tru­en­de reto­rik om sine mod­stan­de­re, er hans sprog ble­vet væsent­ligt mere apo­ka­lyp­tisk og dystert, i takt med at net­tet stram­mes om ham. Udover at love at han vil rets­for­føl­ge sine poli­ti­ske mod­stan­de­re, har han sagt han vil sus­pen­de­re for­fat­nin­gen, og han har fore­slå­et, at Mark Miley, USA’s tid­li­ge­re for­svars­chef, skul­le henrettes. 

Pres­sen får også en stikpil­le. Her i van­lig Trump-stil, da han joker med, at den er paniksla­gen, hver gang han siger, han vil være dik­ta­tor, og der­på gen­ta­ger han, at han alt­så kun vil være det på før­ste dag i sit kom­men­de præsidentembede. 

Men som Ruth Ben-Ghi­at, for­fat­ter til Strong­men: From Mus­so­li­ni to the Pre­sent for­tal­te til The Was­hin­g­ton Post: 

“Der fin­des ingen for­til­fæl­de af lede­re, der bli­ver dik­ta­tor for en dag. Når først de får smagt abso­lut magt, ple­jer de som regel ikke at opgi­ve den.” 

Ide­en om et Trump-dik­ta­tur er også en kampag­ne­stra­te­gi for at mobi­li­se­re de repu­bli­kan­ske pri­mær­valg­væl­ge­re, der ønsker at “red­de” lan­det fra alt det, de forag­ter. Målin­ger viser, at der er et vok­sen­de antal ame­ri­ka­ne­re, som udtryk­ker åben­hed over for en leder, som er vil­lig til at bry­de reg­ler og nor­mer for at gøre, hvad de mener er rigtigt. 

Men det er også et for­søg på at afle­de fokus, som jour­na­li­sten John Dick­er­son påpe­ge­de for­le­den på det soci­a­le medie Thre­ads. Trump for­sø­ger at rede­fi­ne­re debat­ten omkring sine auto­kra­ti­ske ambitioner. 

Ved at tale om at være dik­ta­tor på dag ét, for at føre en hård græn­se­kon­trolspo­li­tik og påbe­gyn­de olie­bor­in­ger på beskyt­te­de områ­der, får han, hvad han vil have: en snæ­ver defi­ni­tion af sine auto­kra­ti­ske pla­ner i ste­det for “det, som han har lovet at gøre med rets­sy­ste­met, mili­tæ­ret, mod sine mod­stan­de­re og for­fat­nin­gen, hvad folk tæt på ham siger om hans auto­kra­ti­ske instinkt og ten­den­ser, de næsten utal­li­ge eksemp­ler på hans pri­o­ri­te­ring af egne behov over embe­dets, samt de hand­lin­ger, han opfor­drer folk til at begå på sine vegne”. 

Trump afrun­der sin dik­ta­tor for en dag-for­tæl­ling og ret­ter sit fokus mod en anden væl­ger­grup­pe: yngre væl­ge­re. Han kla­rer sig bed­re blandt yngre ame­ri­ka­ne­re i den­ne valg­kamp, end han gjor­de i den sid­ste. Øko­no­mi­en er en høj pri­o­ri­tet for yngre væl­ge­re, som vil star­te en fami­lie, opta­ge et lån og have råd til ben­zin. De var en vig­tig væl­ger­grup­pe i Bidens koa­li­tion i 2020. Det for­står Trump-lej­ren godt, så der­for går han promp­te ud og prok­la­me­rer, at “Biden har øde­lagt den ame­ri­kan­ske øko­no­mi”, som var den “bed­ste i ver­den”, da Trump var præsident. 

“Jeg vil kæm­pe for yngre ame­ri­ka­ne­re, som ingen har gjort det før. Biden øde­læg­ger det hele for yngre men­ne­sker,” lyder det selvsikkert. 

Til tider vir­ker det, som om Trump bru­ger lej­lig­he­den til at for­sik­re høj­re­flø­jens ypper­ste­præ­ster, at han ikke vil skuf­fe dem den­ne gang. Med mere erfa­ring er han nu klar til at gå i kødet på etablis­se­men­tet for alvor. 

Det kom­mer i al tyde­lig­hed til udtryk i måden, han kon­stant peger ned på sin tid­li­ge­re top­rå­d­gi­ver Ban­non og kurrer: 

“Du har vel ikke noget imod, at jeg går væk fra tele­promp­te­ren og taler frit, Ste­ve? … Husker du, Ste­ve? … Ste­ve var der! … Ste­ve! … Skal vi gøre det, Bannon?” 

De to gam­le ven­ner har haft et tumul­ta­risk for­hold, siden Ban­non for­lod Det Hvi­de Hus, men de lader til at være på god fod igen. 

Trump kal­der pro­mi­nen­te stra­te­gi­ke­re, akti­vi­ster, medi­e­per­son­lig­he­der og pro­vo­ka­tø­rer ud ved navn og tak­ker dem for deres græs­rod­s­ar­bej­de — eksem­pel­vis Kash Patel, en af Ban­nons tæt­te alli­e­re­de, som arbej­der tæt sam­men med Trump-kampagnen. 

Som en gene­ral, der for­be­re­der sine trop­per inden et stort slag, siger han, “Gør jeg klar, gør jer klar.”

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her