Til Trump-kar­ne­val i South Bronx

På en lun for­år­s­af­ten i sid­ste uge steg Donald J. Trump ind i en sort SUV for­an Trump Tower og sat­te kurs mod The Bronx, en bastion i hjer­tet af en af lan­dets demo­kra­ti­ske høj­bor­ge. Trump-kampag­nen hav­de arran­ge­ret et væl­ger­mø­de i Cro­to­na Park i South Bronx, hvor eks­præ­si­den­ten skul­le tale på en bak­ke­top. For­må­let med arran­ge­men­tet var at frem­hæ­ve Trumps vok­sen­de støt­te fra mino­ri­tetsvæl­ge­re og sig­na­le­re, at hans kampag­ne har pla­ner om at træ­de ind i mere uvan­te ter­ri­to­ri­er i årets valg­kamp – både fysisk og rent valgresultatmæssigt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her