Til­ba­ge til frem­ti­den – hvad sker der med pri­va­te ban­ker, hvis cen­tral­ban­ker­ne over­ta­ger en af deres cen­tra­le opgaver?

Når vi skal beta­le, bru­ger vi Dan­kort, Mobile­Pay, Apple Pay, beta­lings­ser­vi­ce og lig­nen­de. Sed­ler og mønt­er udstedt af cen­tral­ban­ker var engang vores fore­truk­ne beta­lings­mid­del, men det er det ikke læn­ge­re. Ban­ker­ne og tek­no­lo­gi­virk­som­he­der­ne har udvik­let smar­te­re instru­men­ter end for­ti­dens pen­ge, og fryg­ten for at bli­ve irre­le­vant har tvun­get cen­tral­ban­ker­ne til at gen­be­sø­ge deres rol­le i beta­lings­sy­ste­met. Det rej­ser prin­ci­pi­el­le spørgs­mål om arbejds­de­lin­gen mel­lem cen­tral­ban­ker og pri­va­te ban­ker; måske end­da om ban­ker­nes forretningsmodel. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her