Til­skud til fed­me­me­di­cin nævnt på møde mel­lem Novo-top­chef og mini­ster: “På vej ud ad døren har der sik­kert været en bemærkning”

Før val­get sid­ste år blev der afholdt et kaf­fe­mø­de mel­lem davæ­ren­de sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke (S) og Novo Nor­disks direk­tør, Lars Fru­er­gaard Jør­gen­sen. Af mini­ste­rens møde­pa­pi­rer frem­går et notat om til­skud til over­vægts­me­di­ci­nen Weg­ovy. Et til­skud, der fle­re gan­ge er ble­vet skudt til hjør­ne af Læge­mid­delsty­rel­sen. Lars Fru­er­gaard Jør­gen­sen kan i dag ikke huske præ­cis, hvad der blev sagt om offent­ligt til­skud til den popu­læ­re fed­me­me­di­cin på mødet med mini­ste­ren. Dog siger han, at der “sik­kert” er fal­det en “bemærk­ning” omkring det “på vej ud af døren”. Efter fol­ke­tings­val­get fandt behand­ling af over­vægt som emne vej til både SVM-rege­rin­gens rege­rings­grund­lag og den nye sundhedspakke. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her