To for­ord, or not to forord

Et for­ord, tæn­ker du måske – er det ikke sådan en lang og aka­de­misk smø­re, der hører til i klas­si­ker­ne fra Pengu­in og Oxford Uni­ver­si­ty Press, prin­tet med mikrosko­pi­ske bog­sta­ver, pag­i­ne­ret med romer­tal, og som ingen fat­ter en brik af (ikke mindst for­di de for­kla­rer noget, man ikke har læst end­nu), men alle må igen­nem; som en slags obliga­to­risk tør­svøm­ning, før man kan få lov at svøm­me en tur i den “rig­ti­ge” bog? Eller er du en af de fræk­ke, der sprin­ger over køen til sti­gen ned i bas­si­net og hop­per i, direk­te fra kanten? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her