Toga Vin­stue har kun givet livslang karan­tæ­ne til folk, der “slad­rer” om nazireferencer

Toga Vinstue fotograferet til "Flaskens ånd".

En arti­kel fra Dag­bla­det Poli­ti­ken om Libe­ral Alli­an­ces par­ti­for­mand Alex Vanop­slagh, der i for­bin­del­se med en joke og sam­men med ven­ner råb­te “Sieg Heil” på værts­hu­set Toga Vin­stue i Køben­havn, har vakt stor opsigt i det dan­ske medi­e­bil­le­de. Det er ikke før­ste gang, at en gæst har fået livslang karan­tæ­ne for at for­tæl­le medi­er­ne om en frem­træ­den­de poli­ti­ker, der laver nazi­re­fe­ren­cer. Den før­ste livslan­ge karan­tæ­ne blev udstedt, da en gæst for­tal­te Ekstra Bla­det om, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i 2007 under­vi­ste gæster i, hvil­ken arm man hei­ler med, og kald­te en anden gæst for en “kor­rupt neger”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her