Toga Vin­stue har kun givet livslang karan­tæ­ne til folk, der “slad­rer” om nazireferencer

Toga Vinstue fotograferet til "Flaskens ånd".

En arti­kel fra Dag­bla­det Poli­ti­ken om Libe­ral Alli­an­ces par­ti­for­mand Alex Vanop­slagh, der i for­bin­del­se med en joke og sam­men med ven­ner råb­te “Sieg Heil” på værts­hu­set Toga Vin­stue i Køben­havn, har vakt stor opsigt i det dan­ske medi­e­bil­le­de. Det er ikke før­ste gang, at en gæst har fået livslang karan­tæ­ne for at for­tæl­le medi­er­ne om en frem­træ­den­de poli­ti­ker, der laver nazi­re­fe­ren­cer. Den før­ste livslan­ge karan­tæ­ne blev udstedt, da en gæst for­tal­te Ekstra Bla­det om, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i 2007 under­vi­ste gæster i, hvil­ken arm man hei­ler med, og kald­te en anden gæst for en “kor­rupt neger”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.