Topad­vo­kat blev dømt for inha­bi­li­tet – nu skal han afgø­re, om andre går over stregen

Indgang til Højesteret set gennem porten til Prins Jørgens Gård

Den pro­fi­le­re­de advo­kat Lars Lin­den­cro­ne Peter­sen er en af hoved­per­so­ner­ne i det spek­taku­læ­re slags­mål mel­lem Skat­te­mi­ni­ste­ri­et og advo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun, der hand­le­de om den dob­bel­trol­le, Bech-Bruun hav­de i udbyt­tesa­gen, hvor 12,7 mil­li­ar­der kro­ner for­svandt fra statskas­sen. Han stod i fle­re år stejlt på, at der ikke var noget som helst at kom­me efter. Bran­chens egen vagt­hund, Advo­kat­næv­net, og både Østre Lands­ret og Høje­stret så mar­kant ander­le­des på det. Med syv­tom­mer­søm er det slå­et fast, at Lars Lin­den­cro­ne Peter­sen og tre andre advo­ka­ter fra Bech-Bruun hav­de en inter­es­se­kon­flikt, hvil­ket de har fået bøder for. Men når andre advo­ka­ter nu skal gran­skes af Advo­kat­næv­net for net­op inter­es­se­kon­flik­ter, så bli­ver det Lars Lin­den­cro­ne Peter­sen, der skal være med til at vur­de­re, om der er noget at kom­me efter. Han er nem­lig ble­vet ind­lem­met i Advo­kat­næv­net, mens han hav­de en ver­se­ren­de sag mod selv­sam­me nævn, som han i dag har tabt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her