Trump lover radi­kal omkal­fa­tring af det ame­ri­kan­ske samfund

Donald J. Trump har i måneds­vis været vel­po­si­tio­ne­ret til at genero­bre præ­si­den­tem­be­det, og efter præ­si­dent Joe Bidens kata­stro­fa­le neds­melt­ning på debats­ce­nen i sid­ste uge og efter­føl­gen­de insi­ste­ren på at bli­ve i ræset ser Trumps til­ba­ge­ven­den som lede­ren af den frie ver­den plud­se­lig mere sand­syn­lig ud. Men hvad vil der egent­lig ske, hvis den tid­li­ge­re præ­si­dent ven­der til­ba­ge? Hvor­dan ser hans poli­ti­ske pro­gram ud for 2025? Og hvil­ke valg­løf­ter og poli­ti­ske visio­ner har han og hans alli­e­re­de på teg­ne­bræt­tet? Det er dags­or­de­nen for den­ne uges USA2024. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her