Trump og det ame­ri­kan­ske demokrati

I den­ne uge er det et år siden, at en grup­pe til­hæn­ge­re af USA’s davæ­ren­de præ­si­dent, Donald Trump, storme­de USA’s lov­gi­ven­de for­sam­ling i Was­hin­g­ton D.C. Stormen fandt sted i for­læn­gel­se af en demon­stra­tion, hvor Trump iføl­ge sine mod­stan­de­re til­skyn­de­de til angre­bet på Kon­gres­sen og den vold og død, der fulg­te. Et år sene­re er det sta­dig en udbredt opfat­tel­se blandt Trumps til­hæn­ge­re, at valgsej­ren blev stjå­let fra dem, og der er ingen tegn på, at de sene­ste års pola­ri­se­ring af det ame­ri­kan­ske sam­fund er aftagende. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.