Trump og det ame­ri­kan­ske demokrati

I den­ne uge er det et år siden, at en grup­pe til­hæn­ge­re af USA’s davæ­ren­de præ­si­dent, Donald Trump, storme­de USA’s lov­gi­ven­de for­sam­ling i Was­hin­g­ton D.C. Stormen fandt sted i for­læn­gel­se af en demon­stra­tion, hvor Trump iføl­ge sine mod­stan­de­re til­skyn­de­de til angre­bet på Kon­gres­sen og den vold og død, der fulg­te. Et år sene­re er det sta­dig en udbredt opfat­tel­se blandt Trumps til­hæn­ge­re, at valgsej­ren blev stjå­let fra dem, og der er ingen tegn på, at de sene­ste års pola­ri­se­ring af det ame­ri­kan­ske sam­fund er aftagende. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her