Tvivl om mini­sters for­kla­ring i sag om dyr mid­dag med deba­tre­dak­tør: “Det gør det svæ­re­re at for­sva­re middagen”

Folketingets åbningsdebat. Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehn.

Der er til­sy­ne­la­den­de for­skel­li­ge opfat­tel­ser af for­må­let med den dyre mid­dag til 2.233 kro­ner, hvor føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) og B.T.’s deba­tre­dak­tør, San­ne Fah­nøe, spi­ste og drak del­vist på skat­tey­der­nes reg­ning. Mid­da­gen fore­gik en sen tirs­dag aften og hav­de iføl­ge Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et til for­mål at “drøf­te debat­mil­jø­et om bl.a. den grøn­ne omstil­ling i land­bru­get, bio­di­ver­si­tet og bære­dyg­tigt fiske­ri”. B.T.’s ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør, Per­nil­le Hol­bøll, for­kla­rer der­i­mod, at hoved­for­må­let skul­le have været, at Ras­mus Pre­hn ønske­de at få sin egen klum­me i avi­sen. Det svæk­ker mini­ste­rens for­kla­ring, at der er tale om to til­sy­ne­la­den­de diver­ge­ren­de for­kla­rin­ger, siger pro­fes­sor i forvaltningsret. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her