Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et fyre­de 728.955 kro­ner af på jule­frokost: For dyrt og “ufor­svar­ligt”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Det blev til en pris på 962 kro­ner per næse, da Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et afholdt jule­frokost for 758 del­ta­ge­re i 2023. 

Men den sam­le­de reg­ning på 728.955 kro­ner er for dyr og ufor­svar­lig, lyder det fra eksperter. 

“Det her lig­ger for højt. Det er ikke et niveau, man kan for­sva­re i for­hold til gene­rel­le krav i den offent­li­ge sek­tor om øko­no­misk for­svar­lig­hed,” siger forsk­nings­le­der på Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le Roger Buch. 

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et oply­ser, at de står på mål for udgif­ten, og at det ikke kun­ne gøres billigere. 

Hele histo­ri­en

Det koste­de 910.205 kro­ner for Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et at afhol­de årets jule­frokost 2023. Med­ar­bej­der­ne skul­le dog hver især spyt­te 250 kro­ner i kas­sen, så udgif­ten for mini­ste­ri­et end­te på 728.955 skat­te­kro­ner – alt­så en kuvert­pris på 962 kro­ner, viser en aktindsigt. 

Jule­froko­sten blev afholdt på Tivo­li Hotel i Køben­havn, hvor hotel­let også stod for mad og alt, der hører til. Det skul­le “Tivo­li-fol­ke­ne” have 895.000 kro­ner for. Under­hold­nin­gen stod en ræk­ke ansat­te for, som så slap for at beta­le 250 kro­ner for adgang til festen. 

Men reg­nin­gen for festen er for høj, mener fle­re eksperter. 

Roger Buch, der er forsk­nings­le­der og lek­tor ved Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le, er en af dem, der mener, at pen­ge­ne har sid­det for løst. 

“Det her lig­ger for højt. Det er ikke et niveau, man kan for­sva­re i for­hold til gene­rel­le krav i den offent­li­ge sek­tor om øko­no­misk for­svar­lig­hed, som på almin­de­ligt dansk bety­der, at man skal være spar­som­me­lig og ikke må frå­se. Der er jo man­ge eksemp­ler fra andre ste­der i det offent­li­ge på, at man let kan gøre det bil­li­ge­re,” siger han. 

Er Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et et særtilfælde?

Ste­en Hom­mel, der er direk­tør for orga­ni­sa­tion i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, for­kla­rer, at antal­let af gæster gør det besvær­ligt at gøre det lige så bil­ligt som andre steder. 

“Der del­ta­ger knap 800 men­ne­sker i vores jule­frokost hvert år, og så man­ge men­ne­sker har vi ikke plads til i mini­ste­ri­et. Der­for skal vi – i mod­sæt­ning til de fle­ste andre, her­un­der Sund­heds­sty­rel­sen – ud i byen og leje lokaler.” 

“Vi har selv­føl­ge­lig under­søgt, hvil­ke ste­der i Køben­havn, der har plads til så man­ge gæster i decem­ber, og det er ikke man­ge,” siger han og til­fø­jer, at Tivo­li Hotel var den bil­lig­ste løs­ning, og at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et står på mål for udgif­ten. Du kan læse hele sva­ret nederst i artiklen. 

Men det er alt­så ikke en for­kla­ring, som Roger Buch giver meget for. 

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et for­kla­rer, at man har været nødt til at leje et loka­le på grund af det sto­re antal gæster. Er det så ikke fair nok, at pri­sen bli­ver højere?

“Nej. Der må man bare sige, at det er en for­kla­rings­me­to­de, som vi ser fle­re og fle­re eksemp­ler på: At man split­ter reg­nin­gen op, så noget går til leje af loka­le, andet går til ser­ve­rings­per­so­na­le og så vide­re, og så siger man, at kuvert­pri­sen, når det kom­mer til mad, er inden for ski­ven. På den måde bli­ver det muligt at sæt­te almin­de­li­ge reg­ler og prin­cip­per ud af kraft, og det kan ikke forsvares.” 

“Hvis man bru­ger som for­kla­ring, at man har været nødt til at leje et loka­le, så er vi til­ba­ge til prin­cip­pet om øko­no­misk for­svar­lig­hed. Så skul­le man have ledt efter en løs­ning, hvor man ikke var nødt til at leje så dyrt et loka­le. De fle­ste restau­ran­ter til­by­der jo bespis­ning uden lokale­le­je – også for man­ge gæster,” siger han. 

Brixtof­te-sagen skab­te nye principper

Roger Buch for­kla­rer vide­re, at man som tom­mel­finger­re­gel kan bru­ge 5–600 kro­ner per del­ta­ger, når det dre­jer sig om inter­ne arran­ge­men­ter. Hvis man har ekster­ne med, hvor man repræ­sen­te­rer de offent­li­ge myn­dig­he­der, kan man bru­ge omkring det dobbelte. 

“Det er et prin­cip, der stam­mer helt til­ba­ge fra Brixtof­te-sagen. Her så man meget sto­re udgif­ter til inter­ne møder og arran­ge­men­ter,” siger forskningslederen. 

Pro­fes­sor ved Roskil­de Uni­ver­si­tets Insti­tut for Sam­funds­vi­den­skab og Erhverv Bent Gre­ve, stem­mer i. 

“Min vur­de­ring er, at det ikke er en for­nuf­tig anven­del­se af knap­pe offent­li­ge mid­ler. Den offent­li­ge sek­tors øko­no­mi er stram, og det har den været i lang tid. Pen­ge­ne skal gå til bedst mulig ser­vi­ce til bor­ger­ne. Det her er for højt et niveau til en jule­frokost i det offentlige.” 

“Jeg er i hvert fald ikke bekendt med andre ste­der, hvor man bru­ger et sådant beløb på en med­ar­bej­der-jule­frokost,” lyder det. 

Sam­men­lig­ner man festen i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et med jule­froko­sten i Sund­heds­sty­rel­sen, er det et noget andet bud­get, man har lagt for høj­ti­dens fest. Her har man brugt 61.608 kro­ner og haft 182 del­ta­ge­re, hvil­ket giver en kuvert­pris på 339 kro­ner – alt­så under halv­de­len af udgif­ten i Udenrigsministeriet. 

Man hav­de end­da under­hold­ning med i bud­get­tet, hvor drag-arti­sten Annie Rection kom og opt­rå­d­te, men selv med den udgift kom sty­rel­sen ikke i nær­he­den af reg­nin­gen for festen i Udenrigsministeriet. 

Jule­frokost uden for kategori

Sten Bøn­sing, der er pro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet og for­sker i for­valt­nings­ret, for­tæl­ler, at pri­sen per kuvert gan­ske vist lig­ger i den høje ende, men at det er op til myn­dig­he­den selv at vurdere. 

“Min for­nem­mel­se er, at det er mere, end de fle­ste myn­dig­he­der synes, de har plads til i bud­get­tet. Det er også mere, end hvad man har plads til her på uni­ver­si­te­tet, som også er en stats­lig insti­tu­tion,” for­kla­rer han med hen­vis­ning til Aal­borg Universitet. 

“Men prin­cip­pet er, at det er noget, som ledel­sen må beslut­te. Det er en almin­de­lig vur­de­ring af, at så går pen­ge­ne fra noget andet i mini­ste­ri­et. Men det må man stå på mål for i den enkel­te myn­dig­hed,” siger Sten Bøn­sing og til­fø­jer, at man­ge offent­li­ge myn­dig­he­der over tid har udar­bej­det ret­nings­linjer for afhol­del­se af fester og forplejning. 

Men sådan for­hol­der det sig ikke i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, hvor man i et pres­sesvar oply­ser, at det er op til mini­ste­ri­ets direk­tion at bestem­me, hvor man­ge pen­ge man vil fyre af på en fest. 

Hvis man skal på semi­nar, er der dog hånd­fa­ste regler. 

“Iføl­ge dis­se (ret­nings­linjer, red.) bør udgif­ter til fx. en mid­dag i for­bin­del­se med et semi­nar hol­des på mak­si­malt 500 kro­ner per per­son. Den årli­ge jule­frokost fal­der dog uden for den­ne kate­go­ri og er der­for ikke omfat­tet af dis­se retningslinjer.” 

Og net­op det med at stå på mål for udgif­ter­ne hæf­ter Niels Thy­ge Thy­ge­sen sig ved. Han er lek­tor med spe­ci­a­le i offent­lig ledel­se på Copen­ha­gen Busi­ness School. 

“Det er ikke nogen dum ide at have tre ret­ter med god mad. Det er et sym­bol for med­ar­bej­der­ne om, at man sæt­ter pris på dem, og at man er sam­men om opga­ven. Men ekster­nt i for­hold til befolk­nin­gens dom, og hvad skat­te­bor­ger­nes pen­ge skal bru­ges til, er det ikke sær­lig klogt.” 

“Et mini­ste­ri­um lever lige­som alle andre offent­li­ge virk­som­he­der af det, som jeg kal­der ekstern legi­ti­mi­tet. Det vil sige: Er det noget, som kan tåle befolk­nin­gens dom? Og det tror jeg ikke, at det kan i den­ne sam­men­hæng,” siger han. 

Direk­tø­rens svar 

Neden­for kan du læse det ful­de svar fra direk­tør for orga­ni­sa­tion i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, Ste­en Hommel: 

“Vi står fuldt på mål for den jule­frokost, vi holdt sid­ste år. Med­ar­bej­der­nes triv­sel har høj pri­o­ri­tet, og vi ser den årli­ge jule­frokost som en sjæl­den mulig­hed for at sam­le alle kol­le­ga­er­ne og sige tak for året, der gik. 

Der del­ta­ger knap 800 men­ne­sker i vores jule­frokost hvert år, og så man­ge men­ne­sker har vi ikke plads til i mini­ste­ri­et. Der­for skal vi – i mod­sæt­ning til de fle­ste andre, her­un­der Sund­heds­sty­rel­sen og DR – ud i byen og leje loka­ler. Vi har selv­føl­ge­lig under­søgt, hvil­ke ste­der i Køben­havn, der har plads til så man­ge gæster i decem­ber, og det er ikke man­ge. Tivo­li Hotel til­bød den bil­lig­ste pak­ke blandt de til­bud, vi ind­hen­te­de. Det var en helt almin­de­lig jule­buf­fet med sild og fiske­filet, lige­som man har alle andre steder. 

Hvis det hav­de været fysisk muligt at hol­de jule­froko­sten i mini­ste­ri­ets egne loka­ler, som man gør andre ste­der, hav­de vores udgif­ter lig­get på et helt andet og meget lave­re niveau,” siger han. 

Har du et tip, ris eller ros? Skriv til jour­na­li­sten bag histo­ri­en på wentoft@frihedsbrevet.dk

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her