Udlands­re­dak­tør done­re­de en kvart mil­li­on til våben i Ukrai­ne-kri­gen: “De har sgu brug for det, du”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

End­nu en uge, hvor der er nok at tage fat på, når det kom­mer til for­svars­fron­ten. Fak­tisk sker der så meget, at det er svært at få over­blik over, hvad der sker, og hvil­ken betyd­ning det får. Her tæn­ker vi især på føl­ger­ne af det læk fra For­sva­rets top, som vi kun­ne beskri­ve i sid­ste uge, men også beret­nin­gen om, at rege­rin­gen påtæn­ker at sæt­te For­sva­rets arbej­de på pau­se. Det kom­mer vi omkring om lidt. 

Men vi skal også omkring FN’s tor­tur-komi­te og hoved­hi­sto­ri­en, der hand­ler om Wee­ken­da­vi­sens udlands­re­dak­tør Anna Libak og hen­des enga­ge­ment i Den Dan­ske Ukrai­ne Komi­te. Det er den med Søren Pind. Anna Libak done­re­de i marts 2022 250.000 kro­ner til komi­te­en, som skul­le bru­ges til våben. 

Vi spør­ger hen­de og che­fre­dak­tør på Wee­ken­da­vi­sen, Mar­tin Kras­nik, om man kan dæk­ke Ukrai­ne-kri­gen objek­tivt, sam­ti­dig med at man har postet fle­re hund­re­de tusin­de i våben til den ukrain­ske hær. 

Men først skal vi for­bi ugen i over­skrif­ter, så hæng på. 


Tre hur­ti­ge fra ugen

1
Ros fra tor­tur-komi­te­en: Her i lan­det er vi meget let­te at begej­stre, når vi får omta­le i det sto­re udland. Selv når Dan­mark bli­ver nævnt i fod­no­ter­nes fod­no­ter, skal det frem­hæ­ves, og der skal fla­ges med Dan­ne­brog og udde­les hyl­de­ster. Medi­er går i fæd­re­lands-mode, når Scar­lett Johans­son eksem­pel­vis nomi­ne­res til en Oscar, og det føles, som om hele Dan­mark er nomi­ne­ret, blot for­di hun har en dansk far og der­for på en måde er i fami­lie med os alle sammen. 

Sådan har mini­ste­ren for hele ver­den, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, for­ment­lig også haft det den­ne uge, da Dan­mark fik ros af FN’s tor­turko­mi­te. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et frem­hæ­ver nem­lig rosen i en pres­se­med­del­el­se, og det lyder blandt andet sådan her: 

“Sam­ti­dig roser komi­te­en Dan­mark for ved­ta­gel­sen af en ræk­ke lovæn­drin­ger og hand­lings­pla­ner af sær­lig rele­vans for områ­det, blandt andet inden for iso­la­tions­fængs­ling, psy­ki­a­tri­en og men­tal sund­hed samt samtyk­ke og psy­kisk vold.” 

Så til­lyk­ke til os alle sammen. 

2
For­sva­ret på pau­se: Vi har alle sam­men prø­vet det, at man har talt sig op i en spids med kære­sten, hvor det kan være svært at kom­me vide­re fra. Det vir­ker til at være sådan, det ser ud mel­lem For­sva­rets top og rege­rin­gen. Man­dag kun­ne Altin­get For­svar beret­te, at rege­rin­gen bars­ler med at sæt­te For­sva­rets arbej­de på pau­se, mens man udar­bej­der næsten 30 ana­ly­ser, der skal sik­re, at pen­ge­ne bru­ges kor­rekt og gennemtænkt. 

Hvor­dan sæt­ter man et for­svar på pau­se, tæn­ker du måske? Vi aner det ikke. Men det lyder dra­stisk og er svært ikke at sæt­te i for­bin­del­se med det læk fra For­sva­rets top, der sat­te gang i debat­ten om for­de­lin­gen med 100 mil­li­ar­der for cir­ka en uges tid siden.

3
Kava­le­ri­et ryk­ker ind: Og vi bli­ver ved net­op den læka­ge. For det nyt­ter jo ikke noget, at der siver klas­si­fi­ce­re­de doku­men­ter ud fra For­sva­rets fører­bun­ker, og der­for er For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste nu sat på sagen. Det erfa­rer OLFI.

Efter­ret­ning­s­tje­ne­sten skal alt­så under­sø­ge, hvem der send­te bil­le­der af en hånd­fuld sli­des til TV2. Olfi har også talt med Libe­ral Alli­an­ces for­svarsord­fø­rer Car­sten Bach, der bak­ker op om den end­nu ikke bekræf­te­de undersøgelse. 

Det gør Fri For­svar også. Det er da for dår­ligt, at man ikke bare kan for­pag­te sine 100 mil­li­ar­der i fred og ro. 


Kan man som udlands­re­dak­tør done­re pen­ge til en part i en krig, og beva­re sin habilitet?

Det spørgs­mål har vi på Fri For­svar stil­let os selv et styk­ke tid. Udlands­re­dak­tør på Wee­ken­da­vi­sen Anna Libak done­re­de i marts 2022 250.000 kro­ner til Den Dan­ske Ukrai­ne Komi­te. En orga­ni­sa­tion med det erklæ­re­de mål at bidra­ge øko­no­misk til Ukrai­nes for­svarskamp mod Ruslands aggression. 

Pen­ge­ne kom fra den Fons­mark-pris, som Libak vandt i 2022. 

Pri­sen der er opkaldt efter Hen­ning Fons­mark, der var che­fre­dak­tør på Wee­ken­da­vi­sen og Ber­ling­s­ke, gives til “mar­kan­te stem­mer og tæn­ke­re, som på afgø­ren­de vis har bidra­get til den bor­ger­li­ge idé­de­bat”, iføl­ge Ber­ling­s­ke Media. Med pri­sen føl­ger en pen­ge­præ­mie på 250.000 kro­ner til modtageren. 

Dona­tio­nen har været offent­lig til­gæn­ge­lig viden, hvor Den dan­ske Ukrai­ne Komi­te på Twit­ter tak­ke­de Libak i for­bin­del­se med den gene­rø­se gave. Fag­bla­det Jour­na­li­sten skrev også om pen­ge­be­lø­bet i for­bin­del­se med Libaks til­de­ling af Fonsmark-prisen. 

Her på redak­tio­nen undre­de vi os selv­føl­ge­lig. For kan man være udlands­re­dak­tør og dæk­ke kri­gen mel­lem Rusland og Ukrai­ne objek­tivt, når man sam­ti­dig har done­ret 250.000 kro­ner til ind­køb af våben til Ukraine? 

Vil ikke møde Putin i Baltikum

Da vi først rin­ge­de til Anna Libak, undre­de det hen­de, at vi var så sent ude. For hun har været med­lem af Den Dan­ske Ukrai­ne Komi­te siden orga­ni­sa­tio­nens stif­tel­se den 7. marts 2022 – et par uger efter kri­gens begyn­del­se. Men efter at have talt ram­mer­ne på plads, kun­ne inter­viewet begynde. 

Du figu­re­rer på Den Dan­ske Ukrai­ne Komi­tes hjem­mesi­de. Hvad er din rol­le i komiteen? 

“Jeg aner­ken­der fuldt ud, at der er et prin­ci­pi­elt pro­blem, og at det ikke… hvad skal man sige… Man skal så vidt muligt som redak­tør und­gå at gøre sig til en part i en sag. Der­for har jeg også afslå­et at være med­lem af komi­te­ens besty­rel­se, da jeg fik tilbuddet.” 

“Jeg har også afslå­et at ind­gå i rek­la­me­kampag­ner for komi­te­en, for­di det var ufor­e­ne­ligt med at være på Wee­ken­da­vi­sen. Men det ændrer ikke på, at jeg læg­ger navn til komi­te­en, og det er ikke anbe­fa­lel­ses­vær­digt over­ho­ve­det,” siger hun. 

Anna Libak slår fast, at hun aldrig har lagt skjul på, at hun er med­lem af komi­te­en, og at hun har nævnt det ad fle­re omgan­ge. Hun for­kla­rer også, at hen­des ind­mel­del­se sna­re­re hand­ler om at med­vir­ke til at yde mod­stand, så krigszo­nen ikke bre­der sig. 

“Jeg meld­te mig ikke ind, for­di jeg kun hol­der med Ukrai­ne. Det gør jeg ikke. Jeg hol­der med Vesten, og min ana­ly­se er, at Putin vil gøre op med den vest­li­ge ver­den­sor­den. Jeg tror, at hvis ikke der bli­ver ydet mili­tær bistand til Ukrai­ne, og det gjor­de de vest­li­ge lan­de ikke, da jeg gik ind i komi­te­en… hvis ikke vi yder ham mod­stand i Ukrai­ne, så møder vi ham i Baltikum.” 

Men kan du se, at du som udlands­re­dak­tør på et vel­renom­me­ret medie er på en risi­ko­fyldt vej, hvor du offent­ligt går ud som med­lem af en grup­pe der…

“Det kan jeg sag­tens se. Jeg vil også sige, at når jeg ser kli­ma­for­ske­re være akti­vi­ster, har jeg min­dre til­lid til deres forsk­ning. Så jeg kan sag­tens se det. Jeg aner­ken­der, at der er et prin­ci­pi­elt pro­blem. Fuld­stæn­dig. Det er også der­for, jeg ikke er med i besty­rel­sen eller rek­la­me­kampag­ner. Men det var mig så magt­på­lig­gen­de, at Vesten skul­le leve­re våben til Ukrai­ne, at jeg meld­te mig ind, i strid med hvad jeg selv mener, en god redak­tør skal.” 

Jeg vil jo mene, at man kan beteg­ne dig som part i kri­gen, når man tager din dona­tion på 250.000 kro­ner i betragt­ning. Er du enig?

“En part for så vidt, at jeg går ind for våben­støt­te, ja.” 

Ja, og du har jo selv bidra­get med våbenstøtte.

“Ja.”

Gør det dig ikke inhabil?

“Jo, men… jo. Det gør det. I for­hold til net­op det. Det er rig­tigt, at det gør det svært for mig at mene, at man ikke skal give våben­støt­te til Ukrai­ne. Men mener du i for­hold til, hvad jeg ellers mener om Ukraine?” 

Hvis jeg hav­de en udlands­re­dak­tør, der bidrog til en part i en hvil­ken som helst kon­flikt eller krig, vil­le jeg ikke kun­ne tage den redak­tør fag­ligt alvor­ligt. Det må jeg indrømme.

“Okay. Jeg synes fak­tisk, det er vig­tigt at under­stre­ge, at det, mit med­lem­skab siger om mig, er kun, at jeg går ind for at støt­te Ukrai­ne med våben. Det vil­le du også vide, selv­om jeg ikke var med­lem af komiteen.” 

“Når det er sagt. Ja, så er jeg enig med dig i, at det ikke er en god ide at være med­lem af for­e­nin­ger, når man er jour­na­list. Men det er, for­di jeg tror, den vest­li­ge ver­den er truet.” 

Men er du enig i, at du ikke bur­de være med­lem af komi­te­en, og at du ikke bur­de have done­ret de penge?

“Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg vil­le da også done­re dem i mor­gen. Jeg har intet fortr­udt. Det, jeg siger, er, at jeg prin­ci­pi­elt er enig i, at man skal sty­re sig fri.” 

Men så for­står jeg ikke, hvor­for det her er så sær­ligt et tilfælde.

“Nej. Men det er, for­di jeg har fulgt Rusland i man­ge år og været klar over, at Rusland var en trus­sel, som man­ge men­ne­sker ikke var klar over. Jeg mener, at det er så vig­tigt, at man for­står, at Vesten skal yde mod­stand, at jeg så dis­pen­se­rer fra det, jeg selv mener. Og hvis du siger, at det er et pro­blem, så vil jeg give dig ret. Men jeg kan ikke løse det, jeg kan kun for­kla­re det. For jeg er jo enig med dig, men der er udfor­drin­ger, der er så sto­re – og så kan du sige, at det kan enhver kom­me ren­den­de og sige. Så vi må jo vur­de­re det fra sag til sag, om jeg kan være redak­tør. Det har man vur­de­ret her på bla­det, at det kan jeg godt.” 

Har det været en sam­ta­le med direk­tio­nen og ledelsen?

“Jeg har fået at vide, at det (med­lem­ska­bet af komi­te­en red.) ikke var ønskværdigt.” 

Er det ikke ret vildt at sen­de pen­ge til en part i en krig, når man er journalist?

“De har sgu brug for det, du. Tænk, hvis det var dit land. Kan du ikke se det? Er du klar over, hvil­ke lidel­ser der er for­bun­det med det over­fald begå­et af rus­ser­ne? Jeg kan love dig for, at jeg vil­le gøre det igen.” 

“En redak­tør bør ikke være med­lem af for­e­nin­ger. Og der­for er det her hel­ler ikke en gene­rel adfærd fra min side. Jeg er fak­tisk meget omhyg­ge­lig med ikke at være med i noget som helst.” 

Foto: Sti­ne Heilmann/APPR/Ritzau Scanpix

Hvad siger ledelsen?

Oven på inter­viewet med Anna Libak rak­te Fri For­svar ud til che­fre­dak­tør på Wee­ken­da­vi­sen Mar­tin Kras­nik for at høre nær­me­re om den­gang, ledel­sen med­del­te Libak, at hen­des enga­ge­ment i komi­te­en ikke var “ønske­ligt”.

“Min hold­ning, som jeg også sag­de til Anna den­gang, er, at jeg er meget hel­lig, hvad den slags angår. Jeg mener ikke, at man bør være med­lem af nogen inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, når man er jour­na­list. Det er noget, jeg hånd­hæ­ver over for mig selv meget kon­se­kvent,” lyder det fra Mar­tin Kras­nik, som fortsætter: 

“Det er en til­stå­el­ses­sag. Jeg og Anna er grund­læg­gen­de ikke helt eni­ge der. Jeg vil så sige, at i det kon­kre­te til­fæl­de er det en meget spe­ci­fik inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion. Det er ikke en gene­rel støt­te­grup­pe – det er åbent lagt frem, der er ikke noget hem­me­ligt. Anna har end­da selv sagt det.” 

“Når der så sam­ti­dig er et 1:1‑forhold mel­lem Annas hold­nin­ger om det her spørgs­mål, at man skal done­re våben til Ukrai­ne, så synes jeg ikke, det er så pro­ble­ma­tisk, som det ellers kun­ne have været. Giver det mening?” 

Det må det jo gøre for jer. Det er jo at være en part i en kon­flikt – og det ser jeg egent­lig som den øver­ste over­skrift i vores job­be­skri­vel­se, at det kan og må vi ikke.

“Så siger jeg bare det sam­me igen. Det er jo en meget spe­ci­fik rol­le, den komi­te har. Det hand­ler om at sam­le ind til våben. Annas og avi­sens hold­ning har været meget klar fra før­ste dag. Det er vig­tigt at støt­te ukrai­ner­ne mili­tært, meget mas­sivt. Anna har måske en af de tyde­lig­ste stem­mer i offentligheden.” 

Men er det også Wee­ken­da­vi­sens offi­ci­el­le hold­ning, at man bør støt­te ukrai­ner­ne med våben og i sådan en grad, at jour­na­li­ster mel­der sig ind i den kamp?

“Nej, nej. Nu blan­der du ting sammen.” 

Okay?

“Det har jeg jo lige for­kla­ret. Det er klart, at det er Wee­ken­da­vi­sens hold­ning, at vi skal støt­te ukrai­ner­ne med våben. Det er jo et ukon­tro­ver­si­elt syns­punkt. Gør det os til part i sagen? Det ved jeg ikke.” 

“Det bety­der ikke, at jeg siger, at man skal være med­lem af en komi­te eller støt­te med pen­ge. Det, mener jeg prin­ci­pi­elt, er pro­ble­ma­tisk. Men i det her til­fæl­de er det en meget snæ­ver og spe­ci­fik komite.” 

Hvor­for er Anna Libak ikke inha­bil efter din mening? 

“Jamen, jeg for­står slet ikke. Inha­bil – det er man jo, hvis man har per­son­li­ge og øko­no­mi­ske interesser.” 

Men er det ikke en øko­no­misk inter­es­se at done­re 250.000 kro­ner til våben i en krig?

“Der er jo mas­ser, der støt­ter det ene og det andet for­mål. I det her til­fæl­de er det jo pris­vær­digt, at Anna læg­ger det åbent frem.” 

Plads til for­skel­li­ge hold­nin­ger og mennesker

Kun­ne hun bli­ve i stil­lin­gen, hvis hun hav­de støt­tet med sam­me beløb til en orga­ni­sa­tion, der støt­ter den rus­si­ske side i krigen?

“Det ved jeg ikke. Det er meget svært at fore­stil­le sig. Det kan jeg ikke sva­re på. Jeg synes ikke, det er et problem.” 

Det er måske det, jeg har lidt svært ved at for­stå. Først får jeg at vide af Anna Libak og egent­lig også dig, at hen­des dona­tion og enga­ge­ment ikke er ønske­ligt. Men sam­ti­dig siger du, at det er helt fint. Så jeg bli­ver lidt i tvivl om, er det helt fint eller ikke ønskeligt?

“Så håber jeg, du lyt­ter til, hvad jeg siger. Jeg siger jo meget klart og tyde­ligt: Jeg har en meget ren og nær­mest hel­lig hold­ning til det her. Det gør tin­ge­ne meget nem­me­re for mig selv, synes jeg. Det, synes jeg, at de fle­ste jour­na­li­ster skal efterleve.” 

“Så opstår der den her situ­a­tion med Anna Libak. Det er så åbent og tyde­ligt lagt frem. Hvis nogen synes, det er pro­ble­ma­tisk, må de jo sige det, og så må vi tage diskussionen.” 

Så hvis jeg skal for­stå det kor­rekt, er du prin­ci­pi­elt imod det, men i det her til­fæl­de bak­ker du op om hen­des beslutning?

“Ja, i det her til­fæl­de synes jeg, det er okay. Og dine spørgs­mål er jo fine nok. Det er okay at stil­le dem, sær­ligt hvis det er en fir­kan­tet ver­den, som er nem at skæ­re op. På Wee­ken­da­vi­sen er der plads til for­skel­li­ge hold­nin­ger og men­ne­sker. Det, synes jeg, er dejligt.” 

Vil du her til sidst for­tæl­le, hvad du selv støtter?

“Jeg var med­lem af Amne­sty i lang tid. Jeg støt­ter Læger uden Græn­ser, som vi skri­ver kri­tisk om i den­ne uge. Amne­sty bli­ver jævn­ligt kri­ti­se­ret. Anna gør dog noget, jeg ikke selv gør, ved at læg­ge det åbent frem.” 

Far­vel for den­ne gang

Fri For­svar har for­søgt at ret­te hen­ven­del­se til andre che­fre­dak­tø­rer for at høre, om jour­na­li­ster, der dæk­ker Rusland- og Ukrai­ne-stof, kan beva­re deres habi­li­tet, hvis de done­rer pen­ge til en part i kri­gen, men de fle­ste har afslå­et at kommentere. 

Altin­gets Jakob Niel­sen udta­ler dog, at “så læn­ge det fore­går i fuld åben­hed, vil jeg ikke gøre mig til dom­mer over den beslutning”. 

Her slut­ter histo­ri­en om Anna Libak og de 250.000 kro­ner og det­te nyheds­brev. Tak for­di, du læste med på Fri Forsvar.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her