Ukrai­ne-kri­gens bruta­le regnestykke

I sid­ste udga­ve af Fri Tænk­ning tal­te jeg med den ame­ri­kan­ske for­sker Peter Tur­chin om den poli­ti­ske og soci­a­le kri­se, USA har befun­det sig i siden 2020, og som iføl­ge Tur­chin end­nu ikke er kul­mi­ne­ret. Vi tal­te også om, hvad der skal til for at træk­ke lan­det ud af den aktu­el­le revo­lu­tio­næ­re situ­a­tion. I den­ne uges Fri Tænk­ning fort­sæt­ter jeg sam­ta­len med Tur­chin. Den­ne gang hand­ler det om kri­gen i Ukraine. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her