Ukrainsk socio­log: Mit land lig­ner Rusland mere, end du tror

Da jeg for 30 år siden kort efter Sov­je­tu­ni­o­nens opløs­ning rej­ste rundt i Ukrai­ne, vir­ke­de lan­det rige­re, gla­de­re og fre­de­li­ge­re end Rusland. Og mens der i Moskva i okto­ber 1993 udspil­le­de sig en væb­net magt­kamp mel­lem præ­si­dent Jelt­sin og hans mod­stan­de­re, gik tin­ge­ne ander­le­des civi­li­se­ret til i Ukrai­ne. Som­me­ren 1994 var jeg i Kyiv for at dæk­ke Ukrai­nes før­ste valg siden uaf­hæn­gig­he­den i decem­ber 1991. Den sid­den­de præ­si­dent, Leo­nid Krav­tjuk, tab­te til Leo­nid Kutj­ma og aner­kend­te sit neder­lag, såle­des at Ukrai­ne blev det før­ste land i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen, hvor der ske­te et fre­de­ligt magtskifte. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.