USA siger far­vel til Vesten

Illu­stra­tion: Malt­he Emil Kibsgaard

Det skor­ter ikke på histo­ri­er om USA’s kri­se. Pola­ri­se­ring og ulig­hed; et dys­funk­tio­nelt og lam­met poli­tisk system; frygt for bor­ger­krig, poli­ti­vold, fascis­me, fal­den­de leve­al­der, sti­gen­de mor­dra­ter og Tale­bans spek­taku­læ­re ydmy­gel­se af USA’s ellers så fryg­tind­g­y­den­de mili­tæ­re magt. Alt det og meget mere har bidra­get til en udbredt opfat­tel­se af et des­o­ri­en­te­ret og for­vir­ret USA i splid med sig selv og uden en fore­stil­ling om, hvor det er på vej hen, og hvad det vil med sig selv.

Der­for sæt­tes der spørgs­måls­tegn ved USA’s fremtid.

Syn­ger den ame­ri­kan­ske civi­li­sa­tion på sid­ste vers? Er vi vid­ne til det moder­ne Romer­ri­ges under­gang? Vil USA fal­de fra hin­an­den på sam­me måde, som Sov­je­tu­ni­o­nen gjor­de det? 

Bru­no Maçães, portu­gi­sisk glo­be­trot­ter og for­hen­væ­ren­de mini­ster, til­by­der et andet blik på Ame­ri­ka. I bogen History has Begun: The Bir­th of a New Ame­ri­ca frem­sæt­ter Maçães den hypo­te­se, at Ame­ri­kas histo­rie først lige er begyndt. USA, siger Maçães, er ikke ramt af døds­kram­per, men af fød­sels­ve­er. Til for­skel fra Euro­pa læn­ges USA ikke efter histo­ri­ens afslut­ning, så man kan leve i et evigt og bekvemt sta­tus quo.

Nej, USA er opta­get af frem­ti­den, anfø­rer Maçães. Efter 250 års poli­tisk og filo­so­fisk sam­liv har USA defi­ni­tivt klip­pet nav­le­stren­gen til sit ophav – oplys­ning­sti­dens Euro­pa. Det nye USA har et andet syn på sand­hed og vir­ke­lig­hed end Euro­pa. Og det er ikke nød­ven­dig­vis et kri­se­tegn, siger Maçães. Tvær­ti­mod kan det ses som udtryk for et for­søg på at ska­be mere plads til eks­pe­ri­men­ter og at teste nye ide­er. Euro­pa og USA er med deres libe­ra­le udgangs­punkt eni­ge om, at der ingen defi­ni­tiv sand­hed fin­des, men de dra­ger for­skel­li­ge kon­klu­sio­ner, mener Maçães. For USA bety­der det, at alt kan være sandt. Fan­ta­si kan bli­ve til vir­ke­lig­hed og omvendt. Euro­pæ­e­re ser sto­re, tra­di­tio­nel­le for­tæl­lin­ger om nation og reli­gion som fik­tion. Som noget vi ide­elt set bør læg­ge bag os, mens USA tager dem til sig og dyr­ker dem, net­op for­di der er tale om fiktion. 

Fan­ta­si og fik­tion, påpe­ger Maçães, er tæt­te­re for­bun­det med fri­hed, end sand­hed er.

Hvor­for søren, spør­ger han, skul­le USA for­bli­ve en del af vores ver­den, når den ikke læn­ge­re svin­ger den glo­ba­le takt­stok? Mag­ten er flyt­tet væk fra Vesten, og USA er flyt­tet med. USA er ikke læn­ge­re en euro­pæ­isk magt. 

Iføl­ge Maçães giver det ikke mening at tale om USA som en civi­li­sa­tion enten på vej ud på histo­ri­ens los­se­plads eller på vej mod tin­der­ne. USA, siger han, befin­der sig midt i en gigan­tisk trans­for­ma­tion. Det hand­ler ikke om op eller ned, men om en fun­da­men­tal omkal­fa­tring af fun­da­men­tet for det ame­ri­kan­ske sam­fund og den poli­ti­ske filo­so­fi, USA byg­ger på. 

USA, siger han, udfor­drer libe­ra­lis­mens spil­le­reg­ler inde­fra, mens Kina og Rusland angri­ber dem ude­fra. Bei­jing og Moskva vil libe­ra­lis­men til livs, mens USA ønsker at fri­gø­re sig fra libe­ra­lis­mens begræns­nin­ger. Kinas og Ruslands kri­tik af libe­ra­lis­men er anti­li­be­ral, USA’s er post-liberal.

Det er en pro­vo­ke­ren­de, ander­le­des og en smu­le spe­ku­la­tiv måde at anskue USA på.

Det og meget mere har jeg talt med Bru­no Maçães om til den­ne uges Fri Tænkning.

Det kor­te af det lange

Iføl­ge Maca­es er ame­ri­kansk poli­tik begyndt at udfor­ske fan­ta­si­en som et alter­na­tiv til tra­di­tio­nel­le fore­stil­lin­ger om vir­ke­lig­he­den. Ame­ri­kansk poli­tik og sam­funds­liv hand­ler i sti­gen­de grad om at ska­be vir­tu­el­le ver­de­ner, hvor alle muli­ge ide­er, uan­set hvor ekstre­me de måt­te være, kan leves ud. Men uden de kon­se­kven­ser det har i den vir­ke­li­ge ver­den. Det gæl­der både Donald Trump, Ber­nie San­ders, Ale­xan­dria Oca­sio-Cor­tez og woke-bevæ­gel­sen. 

Der­for er det vigtigt

USA er en mili­tær, poli­tisk, øko­no­misk og kul­tu­rel super­magt. Hvad der sker i USA har kon­se­kven­ser for resten af ver­den. Det gæl­der ikke mindst Euro­pa, som siden Anden Ver­denskrig har været tæt for­bun­det med USA poli­tisk, mili­tært, kul­tu­relt og øko­no­misk. Så hvis USA er i gang med en trans­for­ma­tion, hvor lan­det siger far­vel til Vesten, så vil kon­se­kven­ser­ne bli­ve vidt­gå­en­de for Dan­mark og Europa.

Hoved­per­so­nen

Bru­no Maçães er portu­gi­ser. Han har en uddan­nel­se i statskund­skab fra Har­vard Uni­ver­si­ty og var euro­pa­mi­ni­ster i Portu­gal i åre­ne 2013–2015. Han har boet i Kina, Dub­ai, Lon­don, USA og Tyr­ki­et. Maçães har været knyt­tet til den ame­ri­kan­ske tæn­ket­ank Hud­son Insti­tu­te og råd­gi­vet tech-virk­som­he­der og kapi­tal­fon­de om poli­tisk stra­te­gi. Hans før­ste bog The Dawn of Eura­sia: On the Trail of the New Wor­ld Order var resul­ta­tet af et halvt års rej­se gen­nem Euro­pa og Asi­en, hvor han fandt ud af, at græn­sen mel­lem de to ver­dens­de­le er for­s­vun­det. Siden fulg­te en bog om ver­den set fra Kina: Belt and Road: A Chin­e­se Wor­ld Order. Hans sene­ste bog udkom for nylig med tit­len Geopo­li­ti­cs for the End Time: From the Pan­de­mic to the Cli­ma­te Cri­sis. 

Intri­gen

Al snak om USA’s og demo­kra­tiets histo­rie begyn­der som regel med den fran­ske ari­sto­krat Ale­xis de Tocque­vil­les klas­si­ker Demo­kra­ti­et i Ame­ri­ka. Maçães er imid­ler­tid kri­tisk over for Tocque­vil­le og mener, at han i sit syn på den nye ver­den aldrig evne­de at fri­gø­re sig fra sit euro­pæ­i­ske blik på USA. Der­for så han overalt spor af euro­pæ­isk tan­ke­gods og civi­li­sa­tion uden blik for det unikt ame­ri­kan­ske. Fore­stil­lin­gen om USA som en gigan­tisk kopi af Euro­pa er ikke dæk­ken­de, og det er ure­a­li­stisk at tro, at ver­dens mest magt­ful­de nation for altid skul­le eksi­ste­re inden for ram­mer­ne af ide­er, følel­ser og tan­ker, som udgjor­de grund­la­get for USA’s etab­le­ring, men som var ble­vet for­met et andet sted – i Euro­pa. USA’s udgangs­punkt kan ikke være USA’s ende­punkt. Maçães fore­stil­ler sig en frem­tid, hvor et nyt ame­ri­kansk sam­fund vil tage form; et sam­fund der er løs­re­vet fra den moder­ne vest­li­ge civi­li­sa­tion og er sty­ret af nye ide­er og følelser.

Histo­ri­en begyn­der her

Iføl­ge Maçães blev USA en euro­pæ­isk magt efter Anden Ver­denskrig, da lan­det med etab­le­rin­gen af NATO fik ansvar for Euro­pas sik­ker­hed. Men para­doksalt nok ske­te det sam­ti­dig med, at USA miste­de sin fasci­na­tion af Euro­pa som inspira­tion og for­bil­le­de. To ver­denskri­ge med Aus­chwitz som det ulti­ma­ti­ve udtryk for de euro­pæ­i­ske dæmo­ner fik USA til at se Euro­pa som det mør­ke kon­ti­nent. Den ind­sigt mar­ke­re­de begyn­del­sen på USA’s fri­gø­rel­se fra Europa.

Det sto­re billede

Hvis man ser Fox News, skul­le man tro, at USA er ved at bli­ve løbet over ende af en soci­a­li­stisk revo­lu­tion, der vil læg­ge USA i rui­ner. Skif­ter man til CNN eller MSNBC, får man det ind­tryk, at Donald Trump er fascist, og at storm­trop­per for­be­re­der sig på at gri­be mag­ten, udryd­de etni­ske og reli­gi­øse min­dre­tal og etab­le­re et høj­re­ra­di­kalt diktatur.

Men, siger Maçães, ingen af dele­ne er san­de, for det fore­går alt sam­men mest på et vir­tu­elt plan. Stormen på Kon­gres­sen den 6. janu­ar i år var en und­ta­gel­se, hvor man glem­te at sluk­ke for den vir­tu­el­le ople­vel­se, da den blev en tand for virkelig.

At gå ind i en vir­tu­el vir­ke­lig­hed hand­ler om at få ekstre­me og inten­se ople­vel­ser uden at mær­ke de kon­se­kven­ser, man risi­ke­rer i den fysi­ske vir­ke­lig­hed. I en vir­tu­el ver­den kan man sprin­ge ud i faldskærm, ople­ve D‑Dag, være i gade­kamp med jiha­di­ster i Irak og Syri­en og leve i reli­gi­øst dik­ta­tur. Men det sker alt sam­men uden, at ens eget og andres liv og lem­mer sæt­tes på spil.

Iføl­ge Maçães er vi vid­ne til noget lig­nen­de i ame­ri­kansk poli­tik. Nog­le udtryk­ker for­fær­del­se over Trumps påstå­e­de aggres­si­ve natio­na­lis­me eller sågar fascis­me, men der er mest tale om en æste­tisk lig­hed med høj­re­ra­di­ka­le bevæ­gel­ser uden de kon­se­kven­ser, man ople­ve­de i Euro­pa i 1930’erne. Trump er, når det kom­mer til styk­ket, for­bløf­fen­de lidt opta­get af vir­ke­lig­he­den og ønsket om at for­an­dre den. Trump er ikke fascist, han er post­mo­der­nist, siger Maçães. Det sam­me gæl­der soci­a­li­ster­ne Ber­nie San­ders og Ale­xan­dria Oca­sio-Cor­tez. Deres soci­a­lis­me er som en god histo­rie, der kan ople­ves i en for­ly­stel­ses­park. Det hand­ler om at give folk en ople­vel­se på tryg afstand af den vir­ke­li­ge verden.

Iføl­ge Maçães sker det sam­me med woke-bevæ­gel­sen, der med sit ønske om at genop­dra­ge mas­ser­ne og straf­fe dem, der går imod den ret­te linje, har æste­ti­ske lig­heds­punk­ter med den kine­si­ske kul­tur­re­vo­lu­tion, men der er en ver­den til for­skel, når det gæl­der de prak­ti­ske kon­se­kven­ser. Ja, man kan miste en bog­kon­trakt og i vær­ste til­fæl­de et job, men der er ingen kz-lej­re, offent­li­ge hen­ret­tel­ser og mas­se­mord. 

Kon­se­kvens

Det ny Ame­ri­ka, siger Maçães, er grun­det på et uvir­ke­lig­heds­prin­cip, og det er i den kon­tekst, man skal for­stå Trump og woke-bevæ­gel­sen. Man kom­mer ikke langt i sin for­stå­el­se af det moder­ne Ame­ri­ka ved at læse Han­nah Arendts ana­ly­ser af, hvor­dan Hit­ler og Sta­lin som prin­cip erstat­te­de sand­hed med løgn for at spre­de for­vir­ring i befolk­nin­gen og på den måde gjor­de det let­te­re for dem at under­tryk­ke deres befolk­nin­ger og begå massemord.

Maçães mener, at uvir­ke­lig­heds­prin­cip­pet som poli­tisk filo­so­fi ska­ber nye mulig­he­der for eks­pe­ri­men­ter og inten­se ople­vel­ser og erfa­rin­ger. I et libe­ralt demo­kra­ti mar­gi­na­li­se­rer man ekstre­mi­sti­ske bevæ­gel­ser og ide­o­lo­gi­er, for­di de ses som en trus­sel mod den libe­ra­le orden. De for­stås som pato­lo­gi­er og afvi­gel­ser, der skal bekæm­pes. Ander­le­des for­hol­der det sig i et vir­tu­elt regi­me. Her er der plads til at eks­pe­ri­men­te­re med ekstre­me ide­er og livs­for­mer, for­di det ikke har kon­se­kven­ser i den fysi­ske ver­den. Det er vir­tu­elt. Iføl­ge Maçães er det ikke en pato­lo­gi, men en ori­gi­nal og kre­a­tiv måde at løse prak­ti­ske poli­ti­ske pro­ble­mer på. 

Men

Iføl­ge Maçães er det vig­tigt, at den enkel­tes fors­ænk­ning i den vir­tu­el­le ver­den ople­ves og føles som reel. Man skal kun­ne forta­be sig i erfa­rin­gen, så man reelt ople­ver, hvor­dan det er at leve i et teo­kra­ti. På den anden side må ople­vel­sen ikke bli­ve så vir­ke­lig, at den bli­ver til fare for én selv og omgi­vel­ser­ne. Der er alt­så brug for insti­tu­tio­ner og meka­nis­mer, som på den ene side sik­rer en fors­ænk­ning i den vir­tu­el­le ver­den og på den anden sør­ger for, at der bli­ver sluk­ket for ople­vel­sen i tide, hvis den er ved at ved at bli­ve fysisk virkelig.

Bag­grund

I Johan­ne­se­van­ge­li­et siger Jesus til sine disciple:

”I skal lære sand­he­den at ken­de, og sand­he­den skal gøre jer frie.”

Dis­se berøm­te linjer fra Bib­len har gen­nem århund­re­der tjent som den krist­ne ver­dens ideal.

Orde­ne pry­der uni­ver­si­tets­byg­nin­ger overalt i Nor­da­me­ri­ka og Euro­pa. Linjer­ne er sågar som mot­to hug­get i sten på den byg­ning, der tjen­te som CIA’s før­ste hovedkvarter.

I sam­me ånd lyder det otten­de bud: ”Du må ikke aflæg­ge falsk vid­nes­byrd mod din næste.”

Der­for lærer børn, at man skal for­tæl­le sand­he­den og ikke lyve. Børn, der bli­ver gre­bet i en løgn, risi­ke­rer en straf, og hvis man lyver under ed i en rets­sag, står man til fængsel.

Maçães mener, at det­te krist­ne syn på ver­den er håb­løst for­æl­det, når det gæl­der moder­ne poli­tik.  ”Det er et gam­melt stand­punkt, som blev gen­dre­vet af det 20. århund­re­de, hvor sand­heds­fi­lo­so­fi­er før­te til tota­li­tæ­re regi­mer,” siger han.

”Det har altid undret mig, når sand­hed i poli­tik opfat­tes som et enty­digt gode. Det 20. århund­re­des tota­li­tæ­re regi­mer blev etab­le­ret og bane­de vej for mas­se­mord i én sand­heds navn. En bio­lo­gisk sand­hed hos Hit­ler og i Sov­je­tu­ni­o­nen én sand­hed, der insi­ste­re­de på, at histo­ri­en kun kun­ne gå én vej. Så vi bør være på vagt over for sand­hed i poli­tik. I den ret­te sam­men­hæng er der ikke noget galt med sand­hed i filo­so­fi og i den aka­de­mi­ske ver­den, men i poli­tik har sand­heds­be­gre­bet noget tota­li­tært og into­le­rant over sig. De, der i poli­tik insi­ste­rer på at være i besid­del­se af sand­he­den, er into­le­ran­te over for dem, der ser ander­le­des på ver­den. Jeg ser Ame­ri­ka som et sted, hvor man for­sø­ger at gå en anden vej. Man inter­es­se­rer sig mere for fan­ta­si­er, fik­tio­ner og fore­stil­le­de ver­de­ner. Det kan også være far­ligt, men jeg for­sø­ger at iden­ti­fi­ce­re en posi­tiv logik bag den­ne udvik­ling, som kan give håb for frem­ti­den.”   

På den anden side

Maçães erken­der, at der på et punkt ikke er sam­men­hæng i hans syn på, hvor­dan man skal se på Ame­ri­ka: uden­rigs­po­li­tik. Han påpe­ger, at der er plads til fan­ta­si og eks­pe­ri­men­ter i USA, men ude i ver­den vir­ker det som om, at USA ønsker at frem­me en bestemt samfundsmodel. 

”Der er en selv­mod­si­gel­se her, og USA har brug for en ny uden­rigs­po­li­tik, som brin­ges i over­ens­stem­mel­se med den inden­rigs­po­li­ti­ske udvik­ling. Hjem­me er der ikke kon­sensus om noget som helst. Ekstre­me og mod­sa­t­ret­te­de ide­er eksi­ste­rer side om side, men uden­rigs­po­li­tisk for­sø­ger man at frem­me et tra­di­tio­nelt libe­ralt ver­dens­bil­le­de base­ret på én sand­hed. Så jeg tror, at USA inter­na­tio­nalt vil bli­ve nødt til at aner­ken­de for­skel­li­ge sand­he­der og visio­ner. Vi har set tegn på det under Trump og nu også under Biden. Vi så i Afg­ha­ni­stan, at USA godt kan leve med Tale­ban. Det kan vir­ke cho­ke­ren­de, men på en måde er det logisk, for USA har selv bevæ­gel­ser der­hjem­me, der kan min­de om Tale­ban. Også selv om de mest er vir­tu­el­le.” 

Læg mær­ke til

Maçães ser vir­tu­a­li­se­rin­gen af vir­ke­lig­he­den, for­vand­lin­gen af poli­tik og sam­funds­liv til en vir­tu­el erfa­ring som et ame­ri­kansk fæno­men. Men, til­fø­jer han, det kan ændre sig, som det ske­te for bri­tisk libe­ra­lis­me i det 18. århund­re­de. Man­ge så i begyn­del­sen libe­ra­lis­men som udtryk for intel­lek­tu­el og moralsk for­vir­ring. Ingen kun­ne vide, at libe­ra­lis­men end­te med at spre­de sig til det meste af verden.

”Libe­ra­lis­men over­tog ver­den. Ikke tak­ket være ide­er­nes ibo­en­de styr­ke og over­be­vis­ning, men for­di de sam­fund, hvor libe­ra­lis­men sej­re­de, var de mest magt­ful­de, men mag­ten er nu så frag­men­te­ret og for­delt på sta­dig fle­re natio­ner og ver­dens­de­le, at jeg tviv­ler på, at en ame­ri­kansk model kan bli­ve uni­ver­sel i en tid, hvor Ame­ri­ka ses som min­dre uni­ver­sel. For 50 år siden ønske­de alle at efter­lig­ne USA. Sådan er det ikke mere. Ame­ri­kansk blød magt er nu mere som et tv-show. Man vil ger­ne se det, og man kan fin­de det fasci­ne­ren­de, men man har ikke selv lyst til selv at leve på den måde,” siger Maçães.

En sjov detalje

Til dem der ser lig­heds­tegn mel­lem 1930’ernes tota­li­tæ­re regi­mer i Euro­pa og Trumps USA: Under Sta­lin, Hit­ler og Mus­so­li­ni kun­ne man miste livet for at kri­ti­se­re lede­ren, i bed­ste fald sit job og sin kar­ri­e­re, mens det under Trump var omvendt. Her kun­ne man få sin kar­ri­e­re øde­lagt, hvis man gav udtryk for støt­te til lan­dets præ­si­dent. En omvendt verden.