USA ved en korsvej

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den ame­ri­kan­ske histo­ri­ker Step­hen Wert­heim om hans roste bog Tomor­row, the Wor­ld: The Bir­th of U.S. Glo­bal Supre­ma­cy, der hand­ler om, hvor­dan USA halvan­det år før Japans angreb på Pearl Har­bor i decem­ber 1941 traf en epo­ke­gø­ren­de beslut­ning om at påta­ge sig rol­len som ver­dens poli­ti­mand og om nød­ven­digt med mili­tær magt sik­re en ver­den­sor­den, der stem­te overens med ame­ri­kan­ske vær­di­er og principper. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her