USA’s djæv­le­pagt med Mel­le­mø­stens tyranner

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Fawaz Ger­ges, en ame­ri­kansk-liba­ne­sisk histo­ri­ker og mel­le­møst­eks­pert, om hans nye bog What Real­ly Went Wrong: The West and the Fail­u­re of Demo­cra­cy in the Mid­dle East. Ger­ges er pro­fes­sor i mel­le­møst­stu­di­er på Lon­don School of Eco­no­mi­cs og for­fat­ter til en lang ræk­ke bøger om Mel­le­mø­sten og islam. Ger­ges er født og opvok­set i Bei­rut, og tit­len på hans nye bog har pole­misk brod mod hans bri­tisk-ame­ri­kan­ske kol­le­ga Ber­nard Lewis, som kort efter Al-Qae­das angreb på USA i 2001 udgav den inter­na­tio­na­le best­sel­ler What Went Wrong? Her beskri­ver Lewis sam­men­stø­det mel­lem islam og moder­ni­te­ten som hoved­for­kla­ring på, hvad der er gået galt i Mel­le­mø­sten og kon­flik­ten mel­lem Vesten og islam. Iføl­ge Ger­ges redu­ce­rer Lewis kon­flik­ten til et spørgs­mål om en ufor­an­der­lig isla­misk kul­tur. Ger­ges mener, at bil­le­det er langt mere kom­plekst, hvis man tager histo­ri­ke­rens bril­ler på, og han foku­se­rer i sin bog især på den destruk­ti­ve rol­le, som USA har spil­let i Mel­le­mø­sten siden Anden Verdenskrig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her