Vær­di­kam­pen begyn­der i vuggestuen

Vi begyn­der i det skøn­lit­teræ­re hjør­ne. For godt 400 år siden udkom den før­ste moder­ne roman – Migu­el Cer­van­tes’ geni­a­le Don Quixo­te. Den hand­ler om en fru­stre­ret mand fra den span­ske lava­del, der fin­der sin til­væ­rel­se menings­løs og mono­ton. I sine bestræ­bel­ser på at unds­lip­pe vir­ke­lig­he­den slu­ger han alt om rid­de­re og deres spæn­den­de liv, som han kan få fin­gre i. Man­den læser så meget, at han til sidst ikke læn­ge­re kan skel­ne mel­lem vir­ke­lig­hed og fik­tion. Han anta­ger det potent klin­gen­de navn Don Quixo­te og bli­ver i sin fan­ta­si til en respek­tind­g­y­den­de og hand­le­kraf­tig ridder. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.