Velkom­men til Friheden

Kære læs­er, 

Tak for­di du har tiltroet os din email-adresse. Det er en tillid, vi sæt­ter pris på, og som vi vil gøre vores bed­ste for at leve op til. 

Jeg skriv­er for at fortælle dig om Fri­heds­brevet, det første medie fra Mediehuset Fri­he­den. Bare så alle er med, så er det os, der tror på, at der er brug for fri, uafhængig og magtkri­tisk jour­nal­is­tik, som ikke er finan­sieret af stat­en. Af den grund lyder vores val­gsprog: “Kun i lom­men på dig.” 

Kort for­t­alt er Fri­heds­brevet en dig­i­tal, abon­nements­baseret nyheds­brevst­jen­este. Vi udsender hver uge nyheds­breve i forskel­lige kat­e­gori­er – for eksem­pel om poli­tik, finans eller kul­tur – til vores medlemmer. 

Fælles for nyheds­brevene er, at de byder på nyhed­er og ind­hold, som vi selv har gravet frem og udviklet. Vi vil ikke spilde din tid med noget, du allerede ved i forve­jen, og vi vil heller ikke oversvømme din ind­bakke med mails, du aldrig får læst; hvert nyheds­brev udkom­mer kun en gang om ugen, og så er det kort og stramt skrevet, sådan at du nemt kan læse det på din tele­fon, når du har en ledig stund. Hvis det behøves, kan nogle af nyheds­brevene foldes ud i en læn­gere udgave på vores hjemme­side, men vores ambi­tion er at fat­te os i korthed. 

Hvis du melder dig ind i Fri­heds­brevet, får du, for kun 79 kro­ner om måne­den, et “all you can eat abon­nement”. Det vil sige, at du får ube­grænset adgang til alle vores nyheds­breve. Selvføl­gelig, hvis du kun inter­esser­er dig for poli­tik og finans, men er min­dre inter­esseret i kul­tur og tænkn­ing, kan du selv vælge, hvilke nyheds­breve, du vil have tilsendt og hvilke du springer over. Det styr­er du helt selv. Du får også adgang til et univers i rivende udvikling. Flere typer nyheds­breve vil komme til, og Fri­heds­brevet vil knop­skyde i alle mulige ret­ninger. Så det er bare med at være med fra starten, hvis du ikke vil gå glip af noget. 

Hvis du ikke vil være medlem, men bare gerne vil følge med i, hvad vi går og laver, kan du fort­sætte med at abon­nere på dette nyheds­brev, som jeg selv udsender hver uge. Det koster nem­lig gratis, selvom for­målet selvføl­gelig er, at du beslut­ter at melde dig ind. 

Det håber jeg meget, du vil overve­je. Ikke for at blive ved med at vade rundt i det med, at vi ikke vil have medi­estøtte fra stat­en, men det er alligev­el lidt vigtigt. For når man ikke vil være afhængig af medi­estøtte bliv­er man i sagens natur afhængig af folkestøtte. Så det hele afhænger af, at vi får så mange medlem­mer som muligt. Jo flere, der find­er Fri­heds­brevets ind­hold så inter­es­sant, at de er parate til at betale for det, jo flere jour­nal­is­ter kan vi hyre, og jo bedre jour­nal­is­tik kan vi præstere. Så enkelt er det. 

Tak for­di jeg måtte forstyrre dig. Gid det ikke bliv­er sid­ste gang. Til sidst vil jeg give ordet til den franske for­fat­ter Albert Camus. Han har sagt: “En fri presse kan, selvføl­gelig, være god eller dårlig, men uden fri­hed vil pressen aldrig være andet end dårlig.” 

Mvh, chefredak­tør Mads Brügger