Vel­kom­men til Friheden

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser,

Tak for­di du har til­tro­et os din email-adres­se. Det er en til­lid, vi sæt­ter pris på, og som vi vil gøre vores bed­ste for at leve op til.

Jeg skri­ver for at for­tæl­le dig om Fri­heds­bre­vet, det før­ste medie fra Medi­e­hu­set Fri­he­den. Bare så alle er med, så er det os, der tror på, at der er brug for fri, uaf­hæn­gig og magt­kri­tisk jour­na­li­stik, som ikke er finan­si­e­ret af sta­ten. Af den grund lyder vores valg­s­prog: “Kun i lom­men på dig.”

Kort for­talt er Fri­heds­bre­vet en digi­tal, abon­ne­ments­ba­se­ret nyheds­brev­stje­ne­ste. Vi udsen­der hver uge nyheds­bre­ve i for­skel­li­ge kate­go­ri­er – for eksem­pel om poli­tik, finans eller kul­tur – til vores medlemmer.

Fæl­les for nyheds­bre­ve­ne er, at de byder på nyhe­der og ind­hold, som vi selv har gra­vet frem og udvik­let. Vi vil ikke spil­de din tid med noget, du alle­re­de ved i for­vej­en, og vi vil hel­ler ikke over­svøm­me din ind­bak­ke med mails, du aldrig får læst; hvert nyheds­brev udkom­mer kun en gang om ugen, og så er det kort og stramt skre­vet, sådan at du nemt kan læse det på din tele­fon, når du har en ledig stund. Hvis det behø­ves, kan nog­le af nyheds­bre­ve­ne fol­des ud i en læn­ge­re udga­ve på vores hjem­mesi­de, men vores ambi­tion er at fat­te os i korthed.

Hvis du mel­der dig ind i Fri­heds­bre­vet, får du, for kun 79 kro­ner om måne­den, et “all you can eat abon­ne­ment”. Det vil sige, at du får ube­græn­set adgang til alle vores nyheds­bre­ve. Selv­føl­ge­lig, hvis du kun inter­es­se­rer dig for poli­tik og finans, men er min­dre inter­es­se­ret i kul­tur og tænk­ning, kan du selv væl­ge, hvil­ke nyheds­bre­ve, du vil have til­sendt og hvil­ke du sprin­ger over. Det sty­rer du helt selv. Du får også adgang til et uni­vers i riven­de udvik­ling. Fle­re typer nyheds­bre­ve vil kom­me til, og Fri­heds­bre­vet vil knop­sky­de i alle muli­ge ret­nin­ger. Så det er bare med at være med fra star­ten, hvis du ikke vil gå glip af noget.

Hvis du ikke vil være med­lem, men bare ger­ne vil føl­ge med i, hvad vi går og laver, kan du fort­sæt­te med at abon­ne­re på det­te nyheds­brev, som jeg selv udsen­der hver uge. Det koster nem­lig gra­tis, selv­om for­må­let selv­føl­ge­lig er, at du beslut­ter at mel­de dig ind.

Det håber jeg meget, du vil over­ve­je. Ikke for at bli­ve ved med at vade rundt i det med, at vi ikke vil have medi­e­støt­te fra sta­ten, men det er alli­ge­vel lidt vig­tigt. For når man ikke vil være afhæn­gig af medi­e­støt­te bli­ver man i sagens natur afhæn­gig af fol­ke­støt­te. Så det hele afhæn­ger af, at vi får så man­ge med­lem­mer som muligt. Jo fle­re, der fin­der Fri­heds­bre­vets ind­hold så inter­es­sant, at de er para­te til at beta­le for det, jo fle­re jour­na­li­ster kan vi hyre, og jo bed­re jour­na­li­stik kan vi præ­ste­re. Så enkelt er det.

Tak for­di jeg måt­te for­styr­re dig. Gid det ikke bli­ver sid­ste gang. Til sidst vil jeg give ordet til den fran­ske for­fat­ter Albert Camus. Han har sagt: “En fri pres­se kan, selv­føl­ge­lig, være god eller dår­lig, men uden fri­hed vil pres­sen aldrig være andet end dårlig.”

Mvh, che­fre­dak­tør Mads Brügger