Vel­kom­men til øko­no­mer­nes Alamo

Hvert år i den før­ste wee­kend i janu­ar sam­les nog­le af ver­dens dår­ligst klæd­te mænd og et min­dre antal bed­re klæd­te kvin­der og lyt­ter til de sene­ste bud­ska­ber fra øko­nom­stan­den, også kendt som the dis­mal pro­fes­sion, den dystre pro­fes­sion. Det dre­jer sig om års­mø­det i den ame­ri­kan­ske øko­nom­for­e­ning. Øko­no­mer hol­der på pen­ge­ne, og der­for fin­der mødet sted i årets bil­lig­ste hotel-wee­kend. Loka­tio­nen skif­ter fra år til år, men det har dog aldrig fun­det sted i Las Vegas, hvor hotel­pri­ser­ne ellers er lave – øko­no­mer spil­ler nem­lig ikke, for­di de ken­der de dår­li­ge odds, så hotel­ler­ne i Las Vegas ønsker ikke at have dem som gæster. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her