Ver­dens bed­ste cykel­hold mar­che­rer frem

Primoz Roglic

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Manu­el Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

Ryt­ter­ne i Vuel­ta a España nød i går deres sid­ste hvi­le­dag i Can­ta­bri­ens hoved­stad San­tan­der i Nord­s­pa­ni­en. For­an dem ven­ter løbets afgø­ren­de seks eta­per. Løbet har udvik­let sig til en Jum­bo-Vis­ma-magt­de­mon­stra­tion. I skri­ven­de stund ind­ta­ger det hol­land­ske hold løbets tre øver­ste plad­ser i klassementet. 

Gan­ske over­ra­sken­de er det hver­ken Jonas Vin­ge­gaard eller Pri­mož Rog­lič, hol­dets to kap­ta­j­ner, som fører løbet. Det er i ste­det den loy­a­le hjæl­pe­ryt­ter Sepp Kuss, som bærer den røde fører­trø­je. Han kør­te sig i stil­ling til før­ste­plad­sen på løbets 6. eta­pe til Java­lam­bre i Ara­go­ni­en. Den dag sat­te Jum­bo-Vis­ma et mas­sivt og over­ra­sken­de angreb ind på den for­sva­ren­de vin­der, Remco Eve­nepo­el, og resten af klas­se­men­tets udfor­dre­re. På en kupe­ret, men ellers lidt uan­se­e­lig eta­pe send­te de halv­de­len af deres hold i udbrud, her­i­blandt den tro­fa­ste løjt­nant Kuss. 

Eve­nepo­els bel­gi­ske mand­skab kun­ne på trods af assi­stan­ce fra span­ske Movistar ikke luk­ke hul­let til­stræk­ke­ligt. Sepp Kuss end­te med at køre i mål næsten tre minut­ter for­an Rog­lič og Vin­ge­gaard og med mere end tre minut­ter ned til Eve­nepo­el, som tab­te kaden­cen til sidst på stig­nin­gen op til mål. Kuss hav­de taget en jordskredssejr. 

Nye stra­te­gi­er

Jum­bo-Vis­ma har i de sene­re år for­ny­et cykel­spor­ten med deres offen­si­ve stra­te­gi­er. De har stå­et bag en bevæ­gel­se væk fra den kvæ­len­de Team Sky-tak­tik. Med et helt hold af stær­ke hjæl­pe­ryt­te­re, som grad­vist skru­e­de tem­po­et op på de afslut­ten­de stig­nin­ger, maste bri­ter­ne løbe­ne. En efter en faldt hjæl­pe­ryt­ter­ne fra som løf­tera­ket­ter for til sidst at sæt­te kap­ta­j­nen i sce­ne til et angreb på bjer­gets sid­ste kilo­me­ter. Det gav i 00’erne – da Team Sky var domi­ne­ren­de – nog­le kede­li­ge og fast­lå­ste grand tours, der for publi­kum vir­ke­de ufor­lø­ste, langt fra drøm­men om de vil­de cykel­løb. Al ufor­ud­si­ge­lig­hed og angrebs­lyst blev pustet ud af løbene. 

Det er en befri­el­se at betrag­te Jum­bo-Vis­ma. I ste­det for at udø­ve kon­trol med løbe­ne over­ra­sker de deres riva­ler og publi­kum med van­ske­li­ge og risi­kab­le frem­stød. Jeg næv­ner Jonas Vin­ge­gaards angreb sam­men med Pri­mož Rog­lič på eta­pen til Col du Gra­non under sid­ste års Tour de France. 

Her angreb de to kap­ta­j­ner på skift Tadej Pogačar med hele 70 kilo­me­ter til mål. Tadej Pogačar, som den­gang vir­ke­de uover­vin­de­lig. Wout van Aert, som var ble­vet sendt afsted i mor­ge­nud­brud­det, lod sig fal­de til­ba­ge og assi­ste­re­de sine kap­ta­j­ner i dalstyk­ket inden opstig­nin­gen til Gra­non. Til sidst blev det for meget for Pogačar, som måt­te slip­pe Vin­ge­gaards hjul og sin ambi­tion om at gen­vin­de Tour de France. 

Jeg kom­mer også til at tæn­ke på van Aert og Chri­stop­he Lapor­tes par­løb i for­års­klas­si­ke­ren Gent-Wevel­gem. Her angreb de to med 50 kilo­me­ter til mål på den berøm­te stig­ning Kem­mel­berg, som besti­ges tre gan­ge under­vejs mod Wevel­gem. Men hvor hol­de­ne nor­malt ven­ter til den sid­ste pas­sa­ge med at spil­le esser­ne ud, over­ra­ske­de van Aert og Lapor­te med et tid­ligt angreb. De fan­ge­de deres kon­kur­ren­ter på bag­kant og kør­te sam­men til mål­stre­gen, hvor van Aert foræ­re­de sin hold­kam­me­rat sejren. 

Det bed­ste hold i nye­re tid

Det­te års Vuel­ta a España er en cemen­te­ring af hol­dets posi­tion – ikke bare som det bed­ste hold i ver­den net­op nu, men det bed­ste hold i cykel­spor­tens moder­ne æra. Det vil sige fra Lau­rent Fig­nons neder­lag på Champs-Élysées i 1989 til nu. Fig­non, som sym­bo­li­se­re­de den klas­si­ske cykel­sport med blaf­ren­de heste­ha­le og Car­ti­er-bril­ler, tab­te til Greg Lemond, sym­bo­let på frem­ti­dens cykel­sport med aero­dragt og bøj­ler på styret. 

Af domi­ne­ren­de hold i den moder­ne æra kan næv­nes Indu­rains Bane­sto-hold, som vandt Tour de Fran­ce fem år i træk. Tyske T‑Mobile vandt både klas­si­ke­re og spur­ter med Erik Zabel, og Tour de Fran­ce med Bjar­ne Riis og Jan Ull­rich. Arm­strongs US-Postal skal næv­nes. De sty­re­de Tour de Fran­ce i 7 år. Men det var pri­mært Tour de Fran­ce, de under­lag­de sig. Team Sky domi­ne­re­de eta­pe­lø­be­ne, men kun­ne ikke slå igen­nem i klassikerne. 

Jum­bo-Vis­ma for­mår det hele. De har vun­det monu­men­ter med Wout van Aert og Pri­mož Rog­lič. Sto­re klas­si­ke­re med Dylan van Baar­le, Tiesj Benoot og Lapor­te. De har vun­det spur­ter med først Dylan Gro­e­newe­gen og nu den unge Olav Kooij. Og i den­ne sæson er de ved at over­gå sig selv ved at ero­bre sej­ren i alle sæso­nens grand tours. Rog­lič vandt Giro d’Italia i maj, og Vin­ge­gaard vandt Tour de Fran­ce et par måne­der sene­re. Om det bli­ver Vin­ge­gaard, Rog­lič eller hjæl­pe­ryt­te­ren Sepp Kuss, der vin­der Vuel­ta a España, er end­nu uvist, men en af dem bli­ver det. 

I cykel­spor­ten er der tra­di­tion for at ønske de sto­re holds neder­lag. At hol­de med udfor­dre­ren, David mod Goli­ath, den lil­le mands kamp mod den sto­re. Jum­bo-Vis­ma væk­ker med deres alsi­di­ge og angrebs­lyst­ne stil begej­string på trods af deres suveræ­ni­tet. Det er årets Vuel­ta a España et eksem­pel på. For selv­om sej­ren synes sik­ker, er løbet sta­dig i live. 

Den før­en­de vandbærer

Man­ge er begej­stre­de for, at Jum­bo-Vis­ma har bragt Kuss i fører­trøj­en. Det er et barm­hjer­tigt bil­le­de på, at den tro­fa­ste vand­bæ­rer også vil nyde egne laur­bær en dag. 

Kuss er en popu­lær ryt­ter, mere end fle­re kap­ta­j­ner, for­di det bevæ­ger publi­kum at se, hvor kon­se­kvent han har til­si­de­sat sine egne ambi­tio­ner for at arbej­de i eksem­pel­vis Vin­ge­gaards tje­ne­ste. Hans mil­de ansigt og ven­li­ge og ydmy­ge kom­men­ta­rer efter eta­per­ne øger hans føl­ger­ska­re. I for­å­ret kør­te han Giro d’Italia for Rog­lič. I juli kør­te han Tour de Fran­ce for Vin­ge­gaard. Det er en fysisk præ­sta­tion, at han end­nu er i stand til at føl­ge med i bjer­ge­ne efter en så lang og hård sæson i for­re­ste geled. 

Det rej­ser det sto­re spørgs­mål frem mod den sid­ste uge i løbet. Er Kuss i stand til at hol­de far­ten? Kan han gen­nem sin tred­je grand tour i den­ne sæson føl­ge med Vin­ge­gaard og Rog­lič op ad stig­nin­gen Ang­liru på ons­dag? Ang­liru er et af cykel­spor­tens mest ekstre­me bjer­ge. Det sti­ger over 12 kilo­me­ter med 9,8 pro­cent i gen­nem­snit. Og inden Ang­liru skal to skar­pe stig­nin­ger pas­se­res i før­ste kate­go­ri. Hele sæso­nens fati­gue kan mel­de sig og træk­ke luf­ten ud af Kuss. Det er også et inter­es­sant og ufor­ud­si­ge­ligt aspekt, at det er hans egne hold­kam­me­ra­ter, der er hans nær­me­ste konkurrenter. 

Vin­ge­gaards styr­ke opad

Det er et kendt para­doks, at cykel­spor­ten er en indi­vi­du­el sports­gren med hold. Vej­en til det abso­lut øver­ste niveau er så hård, at det er svært for kap­ta­j­ner­ne at læg­ge deres egne ambi­tio­ner til side i en ven­lig gestus. Det er en pir­ren­de situ­a­tion for os, der ser løbet, at ople­ve de sto­re per­son­lig­he­der kæm­pe med at give deres drøm­me om sej­ren fra sig til en hjæl­pe­ryt­ter. Her­med ikke sagt at Kuss får sej­ren rent foræ­ret. Han fik et mæg­tigt for­spring på den 6. eta­pe, som brag­te ham for­re­st i klas­se­men­tet, men siden har han kørt lige op med sine berøm­te holdkammerater. 

Hår­dest blev han udfor­dret af Vin­ge­gaard på løbets kon­ge­e­ta­pe til Tour­ma­let i fre­dags. Fel­tet bevæ­ge­de sig over tre myti­ske bjerg­pas, Aubisque, Span­del­les, og Tour­ma­let, og det skar­pe­ste angreb i løbet ind­til nu blev sat ind af Vin­ge­gaard med otte kilo­me­ter til mål. Han blev dæk­ket op af span­ske Enric Mas, som blev toer sid­ste år, men efter en læn­ge­re tov­træk­ning knæk­ke­de Mas. Vin­ge­gaard fort­sat­te de stej­le kilo­me­ter mod Tour­ma­lets top og vandt etapen. 

Kuss og Rog­lič kom i mål et halvt minut efter. Vin­ge­gaard lig­ne­de den stær­ke­ste mand opad. Vil han tage sej­ren fra sin egen væb­ner? Ryt­ter­ne må lade bene­ne sva­re i Picos de Euro­pa i Asturi­en den kom­men­de uge. 

Den bel­gi­ske prins går ned

Hvad med Remco Eve­nepo­el? Den bel­gi­ske ver­dens­me­ster i enkelt­start kom til løbet som den for­sva­ren­de vin­der og ene­ste alvor­li­ge udfor­drer til Jum­bo-Vis­ma. Han star­te­de godt. Brag­te sig i fører­trøj­en. Vandt en eta­pe. Distan­ce­re­de Rog­lič med et halvt minut som den nær­me­ste for­føl­ger. Var syn­lig hver dag som altid. Til­før­te løbet spæn­ding med sin insi­ste­ren­de til­ste­de­væ­rel­se. På lør­da­gens vold­som­me eta­pe gik han ned. Jeg kom­mer til at tæn­ke på bok­se­kom­men­ta­to­ren Kurt Thy­bo­es gode replik om en i rin­gen vak­len­de mester for man­ge år siden: Lyset er tændt, men der er ikke nogen hjemme.

Remco Eve­nepo­el sad på cyk­len. Han trå­d­te i peda­ler­ne. Han kør­te fremad. Men hans blik var tømt for liv. Alle­re­de på Aubisque blev han sat af. Kilo­me­ter for kilo­me­ter distan­ce­re­de selv mid­del­må­di­ge bjer­gryt­te­re ham, og da han kryd­se­de mål­stre­gen, hav­de han tabt svim­len­de 27 minut­ter til Jonas Vin­ge­gaard. Siden har publi­kum og kom­men­ta­to­rer dis­ku­te­ret, hvad der mon gik galt. Er han for skrø­be­lig til at kun­ne kon­kur­re­re med Vin­ge­gaard? Resti­tu­e­rer han skidt? Myste­ri­ets omfang vok­se­de, da han den føl­gen­de dag som en gal gik i kontraangreb. 

Sej­re­ns og neder­la­gets detaljer

Fra Sau­ve­ter­re-de-Béarn til Lar­ra-Belagua, fra Occi­ta­ni­en til Navar­ra veg han ikke fra løbets front. Han gik i udbrud. Før­te udbrud­det an som i et rase­ri­an­fald. Distan­ce­re­de alle på nær Romain Bar­det, der des­pe­rat hang i Eve­nepo­els bag­hjul. Fire bjerg­top­pe kryd­se­de Eve­nepo­el først. Da han og Bar­det nåe­de den afgø­ren­de opstig­ning til Lar­ra-Belagua, blev Eve­nepo­el ved med at øge far­ten. Han rej­ste sig ikke i peda­ler­ne, han angreb ikke Bar­det i et ryk. Han kør­te bare hur­ti­ge­re og hur­ti­ge­re opad. Til sidst måt­te Bar­det slip­pe. Eve­nepo­el så sig over skul­de­ren og gesti­ku­le­re­de næsten “kom nu” til Bar­det. Som om han prø­ve­de at sige til sin alli­e­re­de i udbrud­det, “følg med mig”. Men Bar­det kun­ne ikke føl­ge ham, og på et par kilo­me­ter kør­te Eve­nepo­el væk med mere end et minut. 

Bar­det for­tal­te omhyg­ge­ligt og ind­le­ven­de om sin ople­vel­se i Eve­nepo­els bag­hjul til den bel­gi­ske avis Het Nieuwsblad: 

“Jeg vid­ste, at han ikke bare vil­le vin­de eta­pen, men at han vil­le gøre det som Merckx. Jeg vid­ste, at han vil­le køre langt ude­fra. Efter hvert et sving måt­te jeg spur­te for at føl­ge med ham. Han er så aero­dy­na­misk, og hans fart var så høj, så jeg begynd­te at bli­ve træt. Jeg kæm­pe­de med kram­per. Jeg er ikke skuf­fet. Han arbej­de­de en mas­se i front, og på den sid­ste stig­ning kun­ne jeg bare ikke føl­ge med mere. Det er sådan, det er med mestre. De kan kom­me hur­tigt tilbage.” 

Da Eve­nepo­el kryd­se­de mål­stre­gen, brød han sam­men i gråd. Lige­som han hav­de gjort dagen inden. Han for­kla­re­de efter sej­ren til pres­sen, at han hav­de haft en for­fær­de­lig nat. At hans illu­sio­ner om stor­hed var bri­stet. Onde tan­ker hav­de hjem­søgt ham hele nat­ten. Han føl­te sig nu revan­che­ret. Ikke i den sam­le­de stil­ling, men i sin selv­for­stå­el­se. Han var sta­dig fæno­me­net Remco Eve­nepo­el, der vin­der, når han vil.

Men en tvivl om, hvor­vidt han kan stå distan­cen i de stør­ste bjer­ge mod ryt­te­re som Vin­ge­gaard og Pogačar, vil i man­ge år være sået nu. Eve­nepo­els to sto­re dage, først i under­gan­gen og der­næst i gen­kom­sten, fik mig til at tæn­ke på den fran­ske filo­sof Jean-Paul Sart­res sæt­ning: Når først man hører om sej­re­ns detal­jer, er de svæ­re at adskil­le fra neder­la­gets. Den ene dag led Eve­nepo­el sit livs neder­lag, den næste dag kryd­se­de han mål­stre­gen først, ale­ne. Ens for dem beg­ge var, at det ske­te i smer­te, i tårer, i indre ensom­hed, i opløs­ning.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her