Ver­den­s­ø­ko­no­mi­en: Sta­bil men lav vækst

Sådan lyder over­skrif­ten på Den Inter­na­tio­na­le Valuta­fonds (IMF) sene­ste prog­no­se. Der­på føl­ger en uddyb­ning om ver­den­s­ø­ko­no­mi­ens aktu­el­le til­stand: mod­stands­dyg­tig, men diver­ge­ren­de. Beg­ge dele afspej­ler IMF’s for­bløf­fel­se over, at ver­den­s­ø­ko­no­mi­en ikke er hår­de­re ramt af ren­testig­nin­ger­ne, men også at der er for­skel­le på tværs af ver­den. Det bety­der, at ikke alt teg­ner lige godt, hvis man ser ud i fremtiden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her