Vestens blin­de vink­ler i Kaukasus

Dan­mark har net­op åbnet en ambas­sa­de i Geor­gi­en, og i den for­bin­del­se besøg­te uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen for et par uger siden lan­det. Logik­ken bag den­ne stra­te­gi er, at kri­gen i Ukrai­ne har vist, at Vesten skal arbej­de for at und­gå sik­ker­heds­po­li­ti­ske gråzo­ner i Euro­pa, hvor lan­de efter­la­des i et tom­rum mel­lem Rusland og EU/NATO, og på den måde træk­kes ind i en desta­bi­li­se­ren­de geopo­li­tisk kon­flikt. I den anled­ning ser jeg i den­ne uges Fri Tænk­ning på Geor­gi­ens nye­re histo­rie og på nog­le af de udfor­drin­ger, Dan­marks og det øvri­ge Vestens stra­te­gi rej­ser. Det hand­ler ikke mindst om en alt for for­enk­let for­stå­el­se af, hvad der er sket i regio­nen siden afslut­nin­gen på Den Kol­de Krig, som i sid­ste ende vil gøre det svært for Geor­gi­en at bli­ve med­lem af både EU og NATO inden for sine inter­na­tio­nalt aner­kend­te grænser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her