Vi skal dø i kri­tik­kens vildnis

Den­ne uges Fri Kri­tik er et efter­skrift til for­å­rets auto­te­o­re­ti­ske serie. Nær­me­re bestemt vide­re­ud­vik­ler det den lit­te­ra­turkri­ti­ske form, der påbe­gynd­tes i de fore­gå­en­de bre­ve, og lan­ce­rer auto­te­o­re­tisk lit­te­ra­turkri­tik, eller kort og godt Autokri­tik som en ny, etisk rele­vant – hvis ikke lige­frem nød­ven­dig – kri­tisk genre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her