Vi skal dø i kri­tik­kens vildnis

Den­ne uges Fri Kri­tik er et efter­skrift til for­å­rets auto­te­o­re­ti­ske serie. Nær­me­re bestemt vide­re­ud­vik­ler det den lit­te­ra­turkri­ti­ske form, der påbe­gynd­tes i de fore­gå­en­de bre­ve, og lan­ce­rer auto­te­o­re­tisk lit­te­ra­turkri­tik, eller kort og godt Autokri­tik som en ny, etisk rele­vant – hvis ikke lige­frem nød­ven­dig – kri­tisk genre. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.