Vid­ste du, at Vik­tor Orbans autoritære regime i Ungarn er mere demokratisk, har mere presse­fri­hed og er min­dre kor­rupt end Volodymyr Zelen­skiys Ukraine?

I denne uge vil jeg fokusere på forhold­et mellem Ukraine og EU, og til den ende har jeg talt med Hen­rik Larsen, som er senior­forsker på Cen­ter for Sikker­hedsstudi­er i Zürich ved Schweiz For­bundsin­sti­tut for Teknolo­gi, en schweizisk pen­dant til det leg­en­dariske Mass­a­chu­setts Insti­tute of Tech­nol­o­gy, M.I.T., i Boston, hvor man i for­læn­gelse af det såkaldte Man­hat­tan Project under Anden Ver­den­skrig har sam­let naturv­i­den­skab og sam­fundsv­i­den­skab for både at kunne forstå de tekniske process­er bag atom­våben og de poli­tiske kon­sekvenser. Men før jeg giv­er ordet til Hen­rik Larsen for at høre hans vur­der­ing af Ukraines ansøgn­ing om EU-medlem­skab, vil jeg hen­lede opmærk­somhe­den på et paradoks, som har slået mig, men som stort ingen inter­esser­er sig for. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.