Vid­ste du, at Vik­tor Orbans auto­ri­tæ­re regi­me i Ungarn er mere demo­kra­tisk, har mere pres­se­fri­hed og er min­dre kor­rupt end Volo­dy­myr Zelenskiys Ukraine?

I den­ne uge vil jeg foku­se­re på for­hol­det mel­lem Ukrai­ne og EU, og til den ende har jeg talt med Hen­rik Lar­sen, som er seni­o­r­for­sker på Cen­ter for Sik­ker­heds­stu­di­er i Zürich ved Schweiz For­bund­s­in­sti­tut for Tek­no­lo­gi, en schweizisk pen­dant til det legen­da­ri­ske Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy, M.I.T., i Boston, hvor man i for­læn­gel­se af det såkald­te Man­hat­tan Pro­ject under Anden Ver­denskrig har sam­let natur­vi­den­skab og sam­funds­vi­den­skab for både at kun­ne for­stå de tek­ni­ske pro­ces­ser bag atom­vå­ben og de poli­ti­ske kon­se­kven­ser. Men før jeg giver ordet til Hen­rik Lar­sen for at høre hans vur­de­ring af Ukrai­nes ansøg­ning om EU-med­lem­skab, vil jeg hen­le­de opmærk­som­he­den på et para­doks, som har slå­et mig, men som stort ingen inter­es­se­rer sig for. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her