Vil Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank sæn­ke ren­ten til sommer?

Der er en udbredt for­vent­ning om, at Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank (ECB) begyn­der at sæn­ke den pen­gepo­li­ti­ske ren­te i juni. Hvis alt­så ikke alle de øko­no­mi­ske nøg­le­tal kører af spo­ret de næste måne­der. Det gæl­der i sær­de­les­hed løn- og inf­la­tions­ud­vik­lin­gen. Hvis den ikke bli­ver som for­ven­tet, så hæn­ger ren­tes­ænk­nin­gen i en tynd tråd. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her