Vil Taiwan over­le­ve til 2049?

Den 82-åri­ge for­kvin­de for Repræ­sen­tan­ter­nes Hus i Kon­gres­sen, Nan­cy Pelo­si, aflag­de i den for­gang­ne uge et histo­risk besøg i Taiwan. Pelo­si note­re­de i en kom­men­tar, at for­må­let med lyn­vi­sit­ten var at vise støt­te til demo­kra­ti og fri­hed. Siden har debat­ten raset om Pelo­sis aktion: Har besø­get bidra­get til styr­kel­sen af Taiwans demo­kra­ti og suveræ­ni­tet ved at vise den loka­le befolk­ning, at den ikke vil bli­ve ladt i stik­ken? Eller har det haft den mod­sat­te effekt og bragt både østa­tens suveræ­ni­tet, poli­ti­ske og øko­no­mi­ske orden i fare? Har besø­get øget risi­ko­en for, at Kina vil gri­be til mili­tær magt for at gøre en ende på Taiwans de facto selv­stæn­dig­hed, eller har det haft en afskræk­ken­de effekt? Eller måske har Pelo­sis aktion – sådan som Det Hvi­de Hus helst vil frem­stil­le det – hver­ken gjort fra eller til? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.