Wam­mens ubru­ge­li­ge mil­li­ard­fond fortsætter

Det gik ikke stil­le af sig, da finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men (S) sid­ste som­mer præ­sen­te­re­de Dan­marks Genop­ret­nings­fond, der med et bud­get på 10 mil­li­ar­der kro­ner skul­le sør­ge for, at sam­funds­bæ­ren­de virk­som­he­der kun­ne hol­de skin­det på næsen under cor­ona­kri­sen. Ni måne­der sene­re er der kun dum­pet tre ansøg­nin­ger ind til fon­den, der ikke har kastet pen­ge efter en ene­ste virk­som­hed på trods af, at rege­rin­gen esti­me­re­de, at 2–300 virk­som­he­der skul­le leve op til kra­ve­ne for inve­ste­ring. Alli­ge­vel er der lagt op til, at fon­den, der tæl­ler en stjer­nespæk­ket besty­rel­se, skal fort­sæt­te. Fon­dens leve­tid er fore­lø­bigt sat til juni 2023 og inve­ste­rings­pe­ri­o­den, der skul­le udlø­be ulti­mo sep­tem­ber er net­op søgt forlænget. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her