Wam­mens ubru­ge­li­ge mil­li­ard­fond fortsætter

Det gik ikke stil­le af sig, da finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men (S) sid­ste som­mer præ­sen­te­re­de Dan­marks Genop­ret­nings­fond, der med et bud­get på 10 mil­li­ar­der kro­ner skul­le sør­ge for, at sam­funds­bæ­ren­de virk­som­he­der kun­ne hol­de skin­det på næsen under cor­ona­kri­sen. Ni måne­der sene­re er der kun dum­pet tre ansøg­nin­ger ind til fon­den, der ikke har kastet pen­ge efter en ene­ste virk­som­hed på trods af, at rege­rin­gen esti­me­re­de, at 2–300 virk­som­he­der skul­le leve op til kra­ve­ne for inve­ste­ring. Alli­ge­vel er der lagt op til, at fon­den, der tæl­ler en stjer­nespæk­ket besty­rel­se, skal fort­sæt­te. Fon­dens leve­tid er fore­lø­bigt sat til juni 2023 og inve­ste­rings­pe­ri­o­den, der skul­le udlø­be ulti­mo sep­tem­ber er net­op søgt forlænget. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.