Woke-kapi­ta­lis­men er kom­met til byen

Kul­tur­kam­pen har i årti­er raset inden for uddan­nel­se, medi­er, kul­tur og under­hold­ning. Nu er turen kom­met til erhvervs­li­vet, hvor ver­dens stør­ste kapi­tal­fon­de for­sø­ger at gen­nemtvin­ge en stil­le revo­lu­tion. Kri­ti­ke­re stemp­ler den som udemokratisk … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.