You­See afvi­ser LOUDs for­kla­ring om trusler

Radio LOUD har over for Radio- og tv-næv­net for­kla­ret, hvor­dan deres plan­lag­te sam­ar­bej­de med You­See Musik plud­se­lig blev afbrudt, for­di “et par af de mest inkar­ne­re­de mod­stan­de­re af LOUD” hav­de kon­tak­tet Nuu­day, der ejer sel­ska­bet.  På bag­grund af trus­ler om “alt fra aktind­sig­ter til sags­an­læg og lov om for­valt­ning” sat­te Nuu­day, der ejer You­See, iføl­ge Radio LOUD afta­len i bero.  Men Nuu­day afvi­ser over for Fri­heds­bre­vet, at de blev tru­et til at stop­pe et samarbejde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.