You­See afvi­ser LOUDs for­kla­ring om trusler

Radio LOUD har over for Radio- og tv-næv­net for­kla­ret, hvor­dan deres plan­lag­te sam­ar­bej­de med You­See Musik plud­se­lig blev afbrudt, for­di “et par af de mest inkar­ne­re­de mod­stan­de­re af LOUD” hav­de kon­tak­tet Nuu­day, der ejer sel­ska­bet.  På bag­grund af trus­ler om “alt fra aktind­sig­ter til sags­an­læg og lov om for­valt­ning” sat­te Nuu­day, der ejer You­See, iføl­ge Radio LOUD afta­len i bero.  Men Nuu­day afvi­ser over for Fri­heds­bre­vet, at de blev tru­et til at stop­pe et samarbejde. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her